O nas

TL HUB

TL HUB jest połączeniem usług doradztwa podatkowego i prawnego.

Podstawą i niezbędnym elementem współpracy z naszymi Klientami, jest obustronne zaufanie. Głęboko wierzymy, że zawód zaufania publicznego, jakim jest doradca podatkowy, czy też radca prawny, nie polega wyłącznie na przedstawieniu oceny prawno-podatkowej analizowanego problemu w wąskim, zleconym zakresie. Naszym zdaniem dobre doradztwo, poza rzetelną oceną i informacją o ryzyku, jest również proponowaniem wartych rozważenia alternatyw. Jest też wskazywaniem konsekwencji na polach, które my jako doświadczeni doradcy dostrzegamy, a które mogły na danym etapie zostać niezauważone przez Klienta. Wiemy, że najlepsze rezultaty osiąga się przede wszystkim wtedy, gdy perspektywą pracy jest punkt widzenia Klienta.

Najnowsze artykuły

Artykuły
Podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązki w (...)

Wielu naszych klientów w ostatnim czasie zadaje nam pytania dotyczące obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z innych krajów UE. Najczęściej dotyczy to usług informatycznych. W związku z tym postanowiliśmy krótko wyjaśnić tą sprawę. Przede wszystkim należy podkreślić, że podatnik zwolniony, czyli taki którego sprzedaż nie przekracza kwoty 200 000 zł rocznie, również jest podatnikiem podatku VAT. Musi ewidencjonować swoją sprzedaż i prowadzić odpowiedni rejestr, natomiast został zwolniony z konieczności rozliczania VAT i składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnicy wystawiają faktury i mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i spoza Polski. Z usługami świadczonymi w Polsce nie ma większych problemów, wystawiana jest faktura bez podatku VAT z […]

Czytaj więcej
Zmiany w prawie
Obrót kryptowalutami bez PCC

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z treścią rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających, w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, walutę wirtualną, m. in. bitcoin. Rozporządzenie to ma zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jest to diametralna zmiana wcześniej przyjętego stanowiska. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 488/16 kryptowaluta jest prawem majątkowym, zatem przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty winien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych. W związku z owym orzeczeniem […]

Czytaj więcej
Bez kategorii
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich a (...)

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”). Nowe przepisy wprowadzają zmiany, m.in. w zakresie związanym z przekazywaniem danych osobowych do państw spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Zgodnie z RODO, przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe wtedy, jeśli Komisja Europejska decyzją stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor (określone sektory) w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Czytaj więcej
Alerty
Zmiany w prawie pracy – monitoring pracowników (...)

 W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy obejmująca przepisy regulujące kwestię dopuszczalności stosowania różnych form monitoringu, a zwłaszcza monitoringu wizyjnego pracowników, ich poczty elektronicznej, czy urządzeń GPS. Ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem rozwiązań technicznych służących kontroli zatrudnionych. Nadzór nad pracownikami w postaci monitoringu wizyjnego jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitorowanie niektórych pomieszczeń jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Nieco inne przesłanki warunkują wprowadzenie przez pracodawcę innych form monitoringu, np. monitoringu poczty elektronicznej (email). Stosowanie monitoringu wymaga zmian w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. W niektórych przypadkach wymagane będzie […]

Czytaj więcej
Alerty
W jaki sposób KAS oceni czy należyta (...)

 Ministerstwo Finansów opublikowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Dokument ten zawiera wskazówki skierowane do pracowników Urzędów Skarbowych, dlatego nie ma on niestety charakteru urzędowych objaśnień. Nie mniej jednak metodyka ta będzie cenną wskazówką dla podmiotów gospodarczych, ponieważ ukazuje w jaki sposób oceny należytej staranności będą dokonywać urzędnicy. Będzie ona dotyczyła tych nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy z jednej strony nie dokonali oszustwa w zakresie VAT, a z drugiej nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy dla dokonania tego typu oszustwu. Jakie będą zatem najistotniejsze okoliczności brane pod uwagę przez KAS w trakcie kontroli podatnika? Ministerstwo zawarło w metodyce trzy okoliczności, w których podatnik będzie dokonywał oceny rzetelności kontrahentów: na […]

Czytaj więcej
Artykuły
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 „Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci” wykorzystywana jest w praktyce obok innych szczególnych tzw. „poza-testamentowych” postaci rozrządzeń, jak np. dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, czy dyspozycja środkami zgromadzonymi w funduszu emerytalnym.  Instytucja dyspozycji na wypadek śmierci porównywana jest w piśmiennictwie do „rozrządzenia majątkowego na wypadek śmierci”, podobnego do testamentu z uwagi na wyjątek od zasady przewidzianej w art. 941 kodeksu cywilnego. W praktyce uznaje się za zasadne „stosowanie do omawianej dyspozycji wkładcy, w drodze ostrożnej analogii, przepisów kodeksu cywilnego o testamencie, w tym zwłaszcza reguły (art. 947 kodeksu cywilnego)”. Regulacje prawne inspirują do zadawania pytań o skutki prawne, jakie za sobą pociągają dyspozycje na wypadek śmierci, zwłaszcza jak należy traktować kwoty otrzymane w związku z dyspozycjami wkładem na wypadek śmierci na podstawie […]

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie