Kwota wolna od podatku w roku 2018

 Z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. wprowadzająca szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Niewątpliwie ważną zmianą dotyczącą osób fizycznych jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Jedną z form opodatkowania dochodów osób fizycznych jest skala podatkowa. Zgodnie z nią, jeżeli podstawa obliczania podatku, a więc dochód osiągnięty w trakcie roku podatkowego (m. in. umowa o pracę, renta, emerytura, umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, prawa autorskie) jest równy lub mniejszy niż 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast jeżeli dochód jest wyższy niż 85 528 zł podatek wynosi 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

To właśnie owa kwota zmniejszająca podatek, czyli tzw. kwota wolna od podatku, uległa zwiększeniu od dnia 01 stycznia br.

Obecnie limity kwoty zmniejszającej podatek na 2018 r. wynoszą:

          Podstawa obliczania podatku w zł  

Kwota wolna od podatku – wzór

ponad do
8 000 1 440 zł
8 000 13 000 1 440 zł – [883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5 000 zł]
13 000 85 528 556,02 zł
85 528 127 000 556,02 zł – [556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]
127 000 0 zł

 

Zgodnie z powyższym kwota zmniejszająca podatek dla zarabiających najmniej zwiększyła się do wysokości 1 440 zł (dla podstawy obliczenia podatku nie wyższej niż 8 000 zł), z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek dla:

·         podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł lecz nie przekraczającej 13 000 zł; dla tych osób kwota zmniejszająca podatek będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku) i wynosić będzie od 1 440 zł do 556,02 zł,

·         podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127 000 zł.

Natomiast podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13 000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

Przykład 1:

Jeżeli w ciągu roku podatkowego osiągniemy dochody równe 12 000 zł (ok. 1 000 zł miesięcznie) kwota wolna od podatku w danym roku wyniesie:

1 440 zł – [883,98 zł x (12 000 zł – 8 000 zł) / 5 000 zł] = 732,82 zł

Przykład 2:

Jeżeli w ciągu roku podatkowego osiągniemy dochody równe 100 000 zł (ok. 8 334 zł miesięcznie) kwota wolna od podatku w danym roku wyniesie:

556,02zł – [556,02 zł x (100 000 zł – 85 528 zł) / 41 472 zł = 361,99 zł