Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

W piątek 15 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie rozporządzenia o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (dalej: „ustawa nowelizująca”). Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek stosowania tzw. kas online.

Nowe rozwiązania pozwolą na automatyczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej do tzw. Centralnego Repozytorium Kas (dalej: „CRK”). Zadaniem CRK będzie analiza i kontrola danych z kas rejestrujących, jak również przesyłanie poleceń do kas rejestrujących dotyczących ich pracy.

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy, do CRK przesyłane będą bezpośrednio informacje o wszystkich transakcjach zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej. Przekazywane dane pozwolą na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru i usługi, jak również czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane dane będą zatem elektronicznym obrazem paragonów. Nie będą na nich widniały dane nabywców, poza numerem identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, jeżeli poda on wskazany numer w trakcie dokonywania transakcji.

Ustawa nowelizująca zezwala na stosowanie do ewidencji sprzedaży dotychczas używanych kas rejestrujących, tzn. kas z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Zakłada się, że kasy dotychczas używane będą funkcjonowały do momentu ich wyeksploatowania. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych (dalej: „Potwierdzenia”), dla kasy z papierowym zapisem kopii będą mogły zostać wydane wyłącznie na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r., natomiast dla kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

Ponadto ustawa nowelizująca wprowadza ograniczenie czasowe obowiązywania istniejących Potwierdzeń. Mianowicie, wskazane powyżej Potwierdzenia wydane dla kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii tracą moc po 31 sierpnia 2019 r., natomiast Potwierdzenia wydane dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii tracą moc po 31 grudnia 2019r.

Dla poszczególnych kategorii świadczonych usług oraz dokonywanych dostaw przepisy ustawy nowelizującej zezwalają na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

a) do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 • przez przedsiębiorców świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • przez przedsiębiorców dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

b) do dnia 30 czerwca 2020 r.:

 • przez świadczących usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
 • przez świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • przez dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu oraz półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – przez świadczących usługi

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i  stomatologów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W związku z zakupem kasy online podatnicy będą uprawnieni do odliczenia od kwoty podatku należnego, kwoty wydanej na zakup każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kas w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Prawo do odliczenia wydatków na kasę online będą mieć również podatnicy, u których nie powstał ten obowiązek, a którzy mimo to rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online. Ponadto prawo do odliczenia wydatków na kasę będą mieć również podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona.

W myśl nowych przepisów, prawa do odliczenia wydatków poniesionych na kasę rejestrującą nie będą mieć podatnicy nabywający kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Jednakże, jeżeli dokonają zakupu kas przed dniem wejścia  w życie ustawy nowelizującej, będą mogli skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków na starych zasadach. Ustawa nowelizująca wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

Jeśli w związku z powyższymi zmianami mają Państwo pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt.