Ryczałt od przychodów z tytułu umowy najmu

 Przychody (dochody) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp. uzyskiwane przez osobę fizyczną mogą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według stawek 18% lub 32%, a także w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Jak wspominaliśmy na początku tego roku, z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana dotycząca zryczałtowanej formy opodatkowania tzw. najmu prywatnego, czyli dokonywanego poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Zmiana ta dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Jednakże od początku tego roku stawka ta została zlimitowana do przychodu rocznego w kwocie nieprzekraczającej 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% uzyskanych przychodów.

Poniższa tabela przedstawia sposób w jaki należy opodatkować przychody osiągnięte z tytułu umowy najmu w zależności od wysokości uzyskanego przychodu w porównaniu z latami poprzednimi.

 

Rok Do 100 000 zł Powyżej 100 000 zł
2017 8,5% 8,5%
2018 8,5% 12,5%

Przykład:

Podatnik w 2018 roku uzyskał z tytułu umowy najmu nieruchomości przychody w wysokości 120 000 zł. Podatnik złożył do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania i wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Sposób kalkulacji podatku jest następujący:

  • 100 000 zł x 8,5% = 8 500 zł
  • 20 000 zł x 12,5% = 2 500 zł
  • 8 500 zł + 2 500 zł = 11 000 zł
  • Łączna kwota podatku z tytułu przychodów z najmu wynosi 11 000 zł.

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w formie oświadczenia, do 20 stycznia danego roku, a gdy podatnik uzyskał pierwszy przychód z tego tytułu w trakcie roku podatkowego – oświadczenie należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał ten przychód. Podatnicy uzyskujący przychody z najmu są obowiązani samodzielnie obliczać ryczałt za każdy miesiąc i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Kwartalne rozliczenie ryczałtu mogą zastosować jedynie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

Należy także pamiętać, że do przychodów z tytułu najmu zaliczamy wyłącznie kwotę otrzymaną tytułem czynszu. Dodatkowe płatności dokonywane na konto podatnika np. za media, do których płatności zobowiązał się najemca, nie będą zaliczane do przychodów z tytułu umowy najmu. Ponadto, w przypadku gdy przychody z najmu uzyskują wspólnie rozliczający się małżonkowie, którzy mają wspólność majątkową, limit 100 000 zł dotyczy obojga małżonków.

Wprowadzona zmiana ma na celu ograniczenie stosowania preferencyjnej stawki opodatkowania 8,5% tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów.