Alerty / Artykuły

Podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

 Od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z 42 764 zł do 85 528 zł. Zmiana jest z pewnością korzystna, jednak nie dla wszystkich, bowiem wraz z podwyższeniem tego limitu ustawodawca wprowadził do ustawy art. 22 ust. 9b, w którym wyraźnie wskazał, jakie rodzaje działalności mogą skorzystać z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów. 

Do końca 2017 roku możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów była zależna głównie od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Powodowało to, iż wiele grup zawodowych mogło skorzystać z tej preferencji. Od początku 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów będzie można stosować, zgodnie z art. 22 ust. 9b UPDOF, do następujących rodzajów działalności:

Czytaj więcej: Podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców

Kwota wolna od podatku w roku 2018

 Z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. wprowadzająca szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Niewątpliwie ważną zmianą dotyczącą osób fizycznych jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Jedną z form opodatkowania dochodów osób fizycznych jest skala podatkowa. Zgodnie z nią, jeżeli podstawa obliczania podatku, a więc dochód osiągnięty w trakcie roku podatkowego (m. in. umowa o pracę, renta, emerytura, umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, prawa autorskie) jest równy lub mniejszy niż 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast jeżeli dochód jest wyższy niż 85 528 zł podatek wynosi 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Czytaj więcej: Kwota wolna od podatku w roku 2018

Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej

 Dnia 20 grudnia 2017 r. skierowany został do Ministra Rozwoju i Finansów projekt rozporządzenia dotyczący zwolnień ze stosowania ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących na 2018 roku. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji, odnośnie praktycznie już wdrożonych regulacji.

Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się utrzymać limit obrotów do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na poziomie 20 000 zł rocznie – należy pamiętać, że w ten limit wchodzą jedynie czynności dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie należy więc uwzględniać z nim sprzedaży na rzecz innych podatników VAT lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami.

Czytaj więcej: Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej

Zmiany CIT i PIT 2018

 W dniu 22 listopada 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i wprowadza bardzo dużo zmian oraz nowości do ustaw o podatkach dochodowych. Do najważniejszych z nich należą:

Czytaj więcej: Zmiany CIT i PIT 2018

Nieważne klauzule zabraniające zatrudniania pracowników kontrahenta

 Częstą praktyką jest umieszczanie w umowach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami klauzul, które zabraniają jednej stronie zatrudniania pracowników drugiej strony. Szczególnie często spotkać można takie postanowienia w kontraktach, w oparciu o które świadczone są usługi informatyczne, w tym w szczególności w umowach wdrożeniowych.

Jako główną przyczynę opisanych praktyk można wskazać chęć zablokowania możliwości podkupienia pracowników, na których pozyskanie i wyszkolenie pracodawca przeznaczył znaczne środki, którzy mogliby rozwijać projekty już po zakończeniu wdrożenia, czy nawet przed zakończeniem, po uprzednim rozwiązaniu umowy z wykonawcą.

Czytaj więcej: Nieważne klauzule zabraniające zatrudniania pracowników kontrahenta

Wyrok TSUE - wykreślenie z rejestru a odliczenie VAT

 Dnia 19 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-101/16 SC Paper Consult dotyczące bardzo ciekawej kwestii. Wyrok dotyczył bowiem prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez kontrahenta, który stracił status czynnego podatnika VAT.

Istota tej sprawy odnosi się do pogodzenia z jednej strony prawa do odliczenia podatku VAT, które jest fundamentalnym prawem w systemie podatkowym VAT, a z drugiej strony do stosowania właściwych metod mających na celu zwalczanie przestępstw podatkowych.

W omawianym wyroku rozpatrywano przypadek rumuńskiej spółki Paper Consult. Jej kontrahent został uznany przez rumuński urząd skarbowy za podatnika nieaktywnego i wykreślono go z rejestru podatników VAT. W związku z tym organy podatkowe odmówiły spółce Paper Consult prawa do odliczenia podatku VAT. Z rumuńskich przepisów podatkowych wprost wynika, iż w sytuacji wykreślenia kontrahenta z listy podatników VAT czynnych, nabywca traci prawo do odliczenia podatku VAT. Co więcej, prawa do odliczenia nie można już przywrócić, nawet jeżeli w toku kontroli lub postępowania okazałoby się, że nie zostało popełnione przestępstwo podatkowe lub nie nastąpiła utrata wpływów podatkowych.

Czytaj więcej: Wyrok TSUE - wykreślenie z rejestru a odliczenie VAT

Korzystny wyrok w sprawie możliwości zastosowania alternatywnej metody obliczania prewspółczynnika

 W dniu 5 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (dalej zwany jako: „WSA”), wydał interesujący wyrok (sygn. akt I SA/Rz 493/17) w sprawie gminy reprezentowanej przez TL HUB, w którym stwierdził, że ma ona możliwość zastosowania innej metody obliczania prewspółczynnika niż metoda wskazana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193, dalej jako: „RMF”). Wyrok jest tym bardziej interesujący, że jest jednym z pierwszych wyroków, w którym sąd zezwolił podatnikowi na zastosowanie alternatywnej metody obliczania prewspółczynnika.

Czytaj więcej: Korzystny wyrok w sprawie możliwości zastosowania alternatywnej metody obliczania prewspółczynnika

Korzystny wyrok w sprawie odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodem służbowym

 Dnia 19 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok o sygn. akt I SA/Wr 415/17, w którym potwierdził możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodami służbowymi używanymi do działalności gospodarczej. Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, co do zasady mogą odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na eksploatację samochodów. Jednym z warunków zastosowania takiego prawa jest wykorzystywanie ich wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce okazuje się jednak, że określenie czy użytek służbowy pojazdu nie staje się już użytkiem prywatnym jest trudną do określenia kwestią. Organy podatkowe bowiem ściśle kontrolują rozliczenia podatników w tej materii i niekiedy ją kwestionują. Dlatego też wydany wyrok WSA potwierdzający prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków na samochody firmowe niewątpliwie jest korzystny dla podatników.

Czytaj więcej: Korzystny wyrok w sprawie odliczenia podatku od wydatków związanych z samochodem służbowym

Istotne zmiany w zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych

 Już za niecały rok, w dniu 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym w Polsce zaczną obowiązywać przepisy nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Ponieważ czasu na zapoznanie się z przepisami nowej regulacji jest coraz mniej, zaś zakres zmian w dotychczasowych procedurach działania jest znaczący, w kolejnych artykułach postaram się omówić wybrane, istotne zagadnienia związane z wejściem w życie nowego rozporządzenia. 

Czytaj więcej: Istotne zmiany w zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych

Usługi realizowane przez szkoły i przedszkola a VAT

 W dniu 9 czerwca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (zwany dalej: „NSA”) wydał dwa intersujące wyroki dotyczące opodatkowania podatkiem VAT czynności realizowanych w szkołach i przedszkolach tytułem wykonywania zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (JST). Oba omówione poniżej wyroki dotyczą miasta Poznań.

Pierwszy wyrok (sygn. akt I FSK 1271/15) dotyczył wątpliwości miasta, czy jest ono podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTU) w sytuacji, gdy organizuje przy pomocy jednostek budżetowych oświaty, powołanych do realizacji nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminy zadania własnego, jakim jest edukacja publiczna: stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży, uczestnictwo dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej. Miasto było zdania, iż nie działa ono jako podatnik VAT w analizowanej kwestii.

Drugi wyrok (sygn. akt I FSK 1317/15) dotyczył natomiast wątpliwości miasta:

  • Czy pobierając od rodziców opłatę za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach po godz. 13:00 prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną od podatku w rozumieniu UPTU, czy też wykonuje wyłącznie czynności statutowe w ramach swoich jednostek budżetowych oświaty, do czego zostały one powołane?
  • Czy pobierając od rodziców opłatę za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu prowadzi działalność gospodarczą podlegającą UPTU, czy też wykonuje czynności statutowe, ściśle związane z pobytem i nauczaniem dzieci w przedszkolu?

    Czytaj więcej: Usługi realizowane przez szkoły i przedszkola a VAT

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe a VAT

 W dniu 11 maja 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany dalej: „TSUE”), sygn. akt C-36/16 wydał interesujący wyrok dotyczący skutków jakie w podatku od towarów i usług wywołuje przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego w zamian za zaległości podatkowe.

Sprawa dotyczyła polskiego podatnika (spółki), który w związku z zaległościami podatkowymi wobec gminy skorzystał z instytucji przewidzianej w art. 66 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest m. in przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów. Spółka powzięła wątpliwość, czy takie przekazanie stanowi odpłatną dostawę towarów na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Czytaj więcej: Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe a VAT

Egzekucja z nieruchomości rolnej bez ograniczeń

 Dnia 18 maja 2017r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w doniosłej sprawie dla praktyki stosowania prawa przez komorników sądowych. 

Kwestią dyskusyjną było zagadnienie Czy do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016.585).

Czytaj więcej: Egzekucja z nieruchomości rolnej bez ograniczeń

Skarga na indywidualną interpretację do WSA bez wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

 Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane ustawą z dnia z 7 kwietnia 2017 r. kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935), przepisy Ordynacji podatkowej oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wprowadzają zmiany m.in. w zakresie procedury zaskarżania interpretacji indywidualnych.

Znowelizowane przepisy likwidują obowiązek wezwania organu wydającego interpretację indywidualną do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zatem od 1 czerwca br. chcąc zaskarżyć interpretację indywidualną do sądu administracyjnego, nie będzie już trzeba składać do organu, który wydał interpretację, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czytaj więcej: Skarga na indywidualną interpretację do WSA bez wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

Działalność społecznie odpowiedzialna firmy a odliczenie podatku VAT

 W dniu 29 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (zwany dalej: „WSA”) wydał wyrok o sygn. akt I SA/Kr 92/17, zgodnie z którym podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z promowaniem działalności społecznie odpowiedzialnej. Jest to już kolejny niekorzystny dla podatników wyrok.

Przedmiotem sporu przed Sądem była interpretacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm., dalej zwanej UPTU). Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej wskazała, że zajmuje się prowadzeniem audycji radiowych, emisją reklam na antenie radiowej oraz sprzedażą przestrzeni reklamowej w portalu i zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej: Działalność społecznie odpowiedzialna firmy a odliczenie podatku VAT

Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową

 W dniu 23 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (zwany dalej: „WSA”) wydał interesujący wyrok o sygn. akt I SA/Kr 85/17, dotyczący m. in. skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych połączenia spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Przedmiotem sporu przed Sądem była interpretacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, podatnik będący spółką kapitałową wyjaśnił, że planuje połączenie ze spółką jawną, bądź komandytową. Połączenie spółek miało nastąpić w trybie art. 492 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia, część majątku spółki przejmowanej miałaby być przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy wnioskodawcy. Rozwiązanie spółki osobowej nastąpiłoby na podstawie art. 493 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych tj. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Czytaj więcej: Połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową

Wykup przymusowy akcji mniejszościowych z korzyścią w CIT

 W dniu 9 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (zwany dalej: „NSA”) wydał interesujący wyrok o sygn. akt II FSK 359/15 dotyczący m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podjętą przez podatnika uchwałą o przymusowym wykupie akcji oraz jej realizacji. 

W przedmiotowej sprawie podatnik spierał się z organem wydającym interpretację indywidualną o to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z realizacją procesu przymusowego wykupu akcji, aż do momentu jego zakończenia, w szczególności:

• koszty wyceny akcji przez biegłego rewidenta,

• koszty dotyczące czynności wykonanych przez Dom Maklerski,

• koszty korespondencji: wysyłki, publikacji i przekazania informacji akcjonariuszom, 

• koszty ogłoszeń prasowych, 

• koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 

• koszty opłat skarbowych, sądowych,

• koszty unieważnienia dokumentu akcji i wydania nowego (w trybie art. 358 k.s.h.).

Zdaniem podatnika, wydatki te mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP bowiem proces przymusowego wykupu akcji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych i wydatki te nie są wskazane w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 UPDOP).

Czytaj więcej: Wykup przymusowy akcji mniejszościowych z korzyścią w CIT

Ceny transferowe – obowiązek dokumentacyjny a sumowanie transakcji

 Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej: UPDOP), obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku, zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej są m.in. podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 EUR oraz którzy:

- dokonują w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) lub

- ujmują w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

W porównaniu do poprzedniej regulacji, ustawodawca postanowił rozszerzyć katalog zdarzeń, które powinny zwrócić uwagę podatnika podczas analizy jego działalności w kontekście cen transferowych o tzw. „inne zdarzenia”. Jak szeroki okaże się zakres pojęcia „inne zdarzenia” pokaże zapewne praktyka wykształcona na salach sądowych. Pytaniem bowiem nie jest to, czy spory na tym tle będą, ale ile ich będzie i jak długo będziemy czekać na doprecyzowanie tego pojęcia. Nie mniej jednak nie o tym będzie mowa w niniejszym wpisie. Powraca bowiem jak bumerang stary już problem sumowania wartości poszczególnych transakcji dla potrzeb ustalenia, czy podatnik przekroczył już ustawowy próg istotności i powinien przygotować dokumentację podatkową, czy też obowiązek ten go jeszcze nie dotyczy. 

Czytaj więcej: Ceny transferowe – obowiązek dokumentacyjny a sumowanie transakcji

Faktury VAT do paragonów a rejestr VAT oraz JPK

 Od początku tego roku otrzymujemy od naszych klientów bardzo dużo pytań związanych ze sposobem ewidencjonowania faktur wystawionych do paragonów. Najczęściej pytania te pojawiają się w kontekście nowych regulacji dotyczących konieczności przekazywania tzw. plików JST.

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą detaliczną co do zasady prowadzą ewidencję swojego obrotu gospodarczego przy użyciu kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego musi zostać udokumentowana paragonem fiskalnym. Podatnicy niekorzystający ze zwolnień z kas muszą więc wystawiać paragony do każdej takiej transakcji. Ponadto, na żądanie nabywcy, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż ujętą na paragonie fiskalnym, jeżeli takie żądanie zgłoszone zostało w terminie 3  miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy sprzedaży.

Czytaj więcej: Faktury VAT do paragonów a rejestr VAT oraz JPK

Uchwały w spółce z o.o. podejmowane drogą elektroniczną

 Jeśli spółka z o.o. została założona drogą elektroniczną, tzn. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zaś w czasie późniejszym jej umowa nie była zmieniana albo była zmieniana tylko przy wykorzystaniu wzorca umowy, wówczas zarówno wspólnicy tej spółki, jak i organy spółki, np. Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników mogą podejmować określone czynności lub uchwały również drogą elektroniczną. 

Czytaj więcej: Uchwały w spółce z o.o. podejmowane drogą elektroniczną

Czy spółka jawna może być spółką kapitałową?

 Dnia 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, czy przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę jawną opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ta część wkładu, którą ulokowano na kapitale zapasowym spółki kapitałowej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka jawna jest spółką osobową, jednak NSA nabrał wątpliwości, czy w świetle dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (dyrektywa Rady 2008/7/WE) nie powinna być ona traktowana jako spółka kapitałowa? (postanowienie NSA z dnia 30.01.2017 r. o sygn. akt II FSK 3697/14).

Czytaj więcej: Czy spółka jawna może być spółką kapitałową?

Prawidłowa reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd jednoosobowy

 Niejednokrotnie w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że spółka z o.o. zawierająca umowę:

1)      posiada zarząd składający się z jednej osoby (pełniącej funkcję, np. Prezesa lub Członka Zarządu),

2)      zaś jej umowa spółki zawiera postanowienie, zgodnie z którym spółkę reprezentuje co najmniej dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem (reprezentacja łączna).

Klienci, w zależności od tego, czy sami znajdują się w takiej sytuacji, np. wskutek złożenia rezygnacji przez drugiego Członka Zarządu albo negocjując z takim kontrahentem (sp. z o.o.), zadają sobie pytanie:

Czytaj więcej: Prawidłowa reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd jednoosobowy