Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnych

Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej.  Przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja ma prawo przeglądania ksiąg i dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w księgach i dokumentach, przy czym zobowiązana jest dochować tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ograniczenia w spółkach osobowych (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej)

W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, która jest właścicielem nieruchomości rolnej, Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Spółka osobowa będąca właścicielem nieruchomości rolnej jest obowiązana powiadomić Agencję o zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki

Nabywanie nieruchomości rolnych nie dla wszystkich

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wyjątkowo ustawodawca dopuszcza nabycie nieruchomości przez podmioty inne niż rolnik indywidualny za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na:

  • wniosek zbywcy, jeżeli:
  1. wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty wskazane  w ustawie,
  2. nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  3. w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
  • osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:
  1. posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,
  2. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  3. zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

W braku powyższej zgody nieruchomość może kupić Agencja na żądanie

W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Agencja, na pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.