Jeśli spółka z o.o. została założona drogą elektroniczną, tzn. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zaś w czasie późniejszym jej umowa nie była zmieniana albo była zmieniana tylko przy wykorzystaniu wzorca umowy, wówczas zarówno wspólnicy tej spółki, jak i organy spółki, np. Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników mogą podejmować określone czynności lub uchwały również drogą elektroniczną. 

W chwili obecnej w systemie elektronicznym znajdują się wzorce, m.in. następujących uchwał zgromadzenia wspólników:

 1. zmieniającej umowę spółki,
 2. powołującej pełnomocnika spółki do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy,
 3. o rozwiązaniu spółki z o.o.,
 4. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z o.o., która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,
 5. o podziale zysku w spółce z o.o., o pokryciu straty w spółce z o.o.,
 6. o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o.o.,
 7. o zmianie składu zarządu spółki z o.o.,
 8. o udzieleniu zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.;

oraz uchwał Zarządu:

 1. o ustanowieniu prokury przez spółkę z o.o.,
 2. o zmianie adresu spółki z o.o.,
 3. o ustanowieniu oddziału spółki z o.o.

Warto wskazać, że również czynności polegające na zbywaniu udziałów w sp. z o.o. mogą być dokonywane drogą elektroniczną, przy spełnieniu warunków, o jakich mowa na wstępie. 

W razie pytań dotyczących możliwości podejmowania określonych działań lub czynności w spółce drogą elektroniczną zapraszamy do kontaktu.