W dniu 29 marca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (zwany dalej: „WSA”) wydał wyrok o sygn. akt I SA/Kr 92/17, zgodnie z którym podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z promowaniem działalności społecznie odpowiedzialnej. Jest to już kolejny niekorzystny dla podatników wyrok.

Przedmiotem sporu przed Sądem była interpretacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm., dalej zwanej UPTU). Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej wskazała, że zajmuje się prowadzeniem audycji radiowych, emisją reklam na antenie radiowej oraz sprzedażą przestrzeni reklamowej w portalu i zamierza upowszechniać w ramach nadawanego programu radiowego i wydawanego portalu działalność społecznie użyteczną w następujących obszarach: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Spółka wskazała, że działania te będą strategią marketingową firmy mającą na celu głównie rozpowszechnienie dobrego wizerunku firmy. Upowszechnianie działań społecznie użytecznych i przedstawianie spółki, jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie może spowodować wzrost słuchalności programu radiowego i zainteresowania portalem (zwiększenie liczby wejść na stronę internetową portalu). Wsparcie spółki będzie polegać na nabywaniu przez nią towarów i usług pozostających w bezpośrednim związku z wspieranym celem społecznie użytecznym (np. w przypadku budowy, rozbudowy czy modernizacji placu zabaw spółka nabędzie towary i usługi pozostające w bezpośrednim związku z budową, rozbudową czy modernizacją takiego placu zabaw dla dzieci tj. usługi projektowe, materiały budowlane, usługi budowlane, usługi nadzoru inwestorskiego, usługi kierownika robót). Poniesienie tych wydatków jest konieczne, by informacje o podjętym działaniu mogły stać się elementem programu radiowego, czy portalu (bez budowy placu nie będzie można przeprowadzić na antenie radia relacji z placu budowy, czy pokazać w portalu zdjęć jak dzieci bawią się na tym placu itp.).

Spółka wskazała, że wydatki te poniesione są bezpośrednio w związku z realizowaną działalnością społecznie użyteczną, tak więc zapytała o możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków na cele społeczne zgodnie z art. 86 ust. 1 UPTU.

Organ wydający interpretację wskazał, że aktywności wykonywane przez Spółkę dalekie są od bezpośredniego związku z jej główną działalnością gospodarczą.  Zdaniem Organu, brak jest również pośredniego wpływu realizowanej działalności społecznie użytecznej na przyszłą sprzedaż opodatkowaną spółki, przez ewentualne nakłonienie potencjalnych klientów - reklamodawców do nabywania czasu reklamowego na antenie radia lub w portalu prowadzonym przez spółkę, po emisję audycji programu radiowego związanego z działalnością społecznie użyteczną. W ocenie organu, pomiędzy realizacją działalności społecznie użytecznej, o której może być mowa podczas programu radiowego, a potencjalnym zwiększeniem przychodów spółki komercyjnej z tytułu sprzedaży czasu reklamowego na antenie radia "R" lub portalu brak jest związku przyczynowo-skutkowego. Planowana realizacja działalności społecznie użytecznej (np. wskazana przez wnioskodawcę budowa placu zabaw lub inna działalność wymieniona we wniosku) przede wszystkim będzie służyć przygotowaniu tematu, o którym mowa będzie na antenie radia lub w portalu internetowym. Zatem działalność społecznie użyteczna służy przede wszystkim przygotowaniu programu radiowego  W związku z tym Spółka nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT na gruncie UPTU.

Sąd również przychylił się do stanowiska organu podatkowego wskazując, że organ zasadnie przyjął brak takiego związku, tj. wpływu realizowanej działalności społecznie użytecznej na przyszłą sprzedaż opodatkowaną spółki, implikowaną nakłonieniem potencjalnych klientów - reklamodawców do nabywania czasu reklamowego na antenie radia lub w portalu prowadzonym przez spółkę, w następstwie emisji audycji programu radiowego związanego z działalnością społecznie użyteczną. Pomiędzy realizacją działalności społecznie użytecznej, o której może być mowa podczas programu radiowego, a potencjalnym zwiększeniem przychodów spółki z tytułu sprzedaży czasu reklamowego na antenie radia lub portalu istotnie brak jest bezpośredniego, wymiernego, uchwytnego, czy zgoła weryfikowalnego związku przyczynowego. Planowana działalność społeczna bowiem służyć będzie głównie przygotowaniu programu radiowego i nie będzie ona czynnikiem cenotwórczym dla sprzedaży reklam, w których przedstawiona zostanie działalność społecznie odpowiedzialna.

Omawiane zagadnienie było już przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi oraz sądami. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 23 marca 2017 r. wydał wyrok o sygn. akt I FSK 1458/15, w którym podkreślił, że wydatki na działalność społeczną oraz dotyczącą społecznie odpowiedzialnego biznesu nie dają prawa do odliczenia podatku VAT. Uzasadnił to tym, że pomiędzy działalnością społeczną a wydatkami na nią nie ma bezpośredniego związku i jest on zbyt odległy.

Wskazać należy również, że organy podatkowe nie kwestionują zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Tym bardziej sprzeczne dla podatników pozostają te dwie kwestie na gruncie podatkowym.

Czas pokaże czy praktyka organów zmieni się w zakresie tego zagadnienia. Jednak na razie stanowisko zarówno sądów jak i organów podatkowych w temacie prawa do odliczenia podatku jest niekorzystne dla przedsiębiorców realizujących działalność społecznie odpowiedzialną.