Dnia 1 czerwca 2017 r. wchodzą w życie znowelizowane ustawą z dnia z 7 kwietnia 2017 r. kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935), przepisy Ordynacji podatkowej oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które wprowadzają zmiany m.in. w zakresie procedury zaskarżania interpretacji indywidualnych.

Znowelizowane przepisy likwidują obowiązek wezwania organu wydającego interpretację indywidualną do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zatem od 1 czerwca br. chcąc zaskarżyć interpretację indywidualną do sądu administracyjnego, nie będzie już trzeba składać do organu, który wydał interpretację, wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych po 31 maja 2017 r. Termin na zaskarżenie otrzymanej interpretacji indywidualnej będzie wynosił 30 dni liczony od daty jej doręczenia. Skargę nadal będzie się wnosić za pośrednictwem organu, który wydał interpretację, a zatem za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł uwzględnić skargę do sądu administracyjnego i zmienić wydaną wcześniej interpretację indywidualną.