Dnia 18 maja 2017r. Sąd Najwyższy wypowiedział się w doniosłej sprawie dla praktyki stosowania prawa przez komorników sądowych. 

Kwestią dyskusyjną było zagadnienie Czy do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016.585).

W uchwale z dnia 18 maja 2017r. o sygnaturze III CZP 13/17 Sąd Najwyższy uznał, iż do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. - o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585). 

Jak wiadomo, wspomniana ustawa wprowadziła daleko idące wymogi prawne dotyczące nabywania nieruchomości rolnych, ograniczając te możliwości zasadniczo do rolników indywidualnych, a jednie wyjątkowo do innych podmiotów w okolicznościach wskazanych przez ustawodawcę. Zastosowanie ustawowych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych do sprzedaży egzekucyjnej oznaczać by mogło daleko idące utrudnienia dla wierzycieli egzekwujących. Wspomniana uchwała SN rozwiała dotychczasowe wątpliwości.