W dniu 22 listopada 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i wprowadza bardzo dużo zmian oraz nowości do ustaw o podatkach dochodowych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku - nastąpi kolejne podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek z 1 188 zł do wysokości 1 440 zł, z jednoczesnym utrzymaniem degresywnej kwoty zmniejszającej podatek:

 

Podstawa obliczenia podatku w zł

Kwota wolna od podatku - wzór

ponad

do

 

8 000

1 440

8 000

13 000

1 440 – [883,98 x (podstawa obliczenia podatku – 8 000) / 5 000]

13 000

85 528

556,02

85 528

127 000

556,02 – [556,02 x (podstawa obliczenia podatku - 85 528) / 41 472]

127 000

 

0

 

 • Podwyższenie do kwoty 85 528 zł maksymalnego rocznego limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. W tym przypadku jednak ustawodawca zdecydował o ograniczeniu katalogu osób, które będą mogły skorzystać z tej preferencji (np. architekci, muzycy czy publicyści);
 • Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu;
 • Podwyższenie z obecnych 3 500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych pozycji do kosztów uzyskania przychodów;
 • Wprowadzenie źródeł przychodów w podatku CIT oraz odrębne określanie przez podatnika uzyskanego z tych źródeł dochodu bądź straty. Oznacza to nic innego jak sytuację, w której podatnik uzyskujący w jednym ze źródeł przychodów stratę natomiast w drugim dochód nie będzie mógł go pomniejszyć o wspomnianą stratę. Ową stratę będzie można rozliczyć tylko dochodem osiągniętym z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty;
 • Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT w przypadku otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie powodowało konieczności rozliczenia podatku;
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów do 5% sumy przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych;
 • Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka nie przekracza kwoty 1000 zł;
 • Wprowadzenie tzw. minimalnego miesięcznego podatku dochodowego w wysokości 0,035% w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne m.in.  budynki handlowo-usługowe czy budynki biurowe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł;
 • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
 • Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych;
 • Podwyższenie wysokości niektórych zwolnień podatkowych (np. świadczenia z ZFŚS czy wygrane w konkursach i nagrody związane ze sprzedażą premiową);
 • Wprowadzenie szeregu zmian w związku z tytułami zwolnień przedmiotowych i odliczeń od dochodu dotyczących m. in. wygranych w grach hazardowych, darowizn na cele krwiodawstwa czy ulgi rehabilitacyjnej.

 

Niestety, zmian jest bardzo dużo a zaprezentowane powyżej przykłady są tylko najważniejszymi z nich. Szkoda że ustawodawca nie konsultował szerzej swoich pomysłów oraz że czasu na przystosowanie się do nich jest tak niewiele. W związku z tym, z początkiem przyszłego roku postaramy się przybliżyć Państwu niektóre zmiany bardziej szczegółowo, z odniesieniem się do ich wpływu na bieżącą działalność gospodarczą oraz na rozliczenia podatkowe.

Zachęcamy więc do regularnego odwiedzania naszej strony.