Dnia 20 grudnia 2017 r. skierowany został do Ministra Rozwoju i Finansów projekt rozporządzenia dotyczący zwolnień ze stosowania ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących na 2018 roku. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji, odnośnie praktycznie już wdrożonych regulacji.

Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się utrzymać limit obrotów do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na poziomie 20 000 zł rocznie – należy pamiętać, że w ten limit wchodzą jedynie czynności dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie należy więc uwzględniać z nim sprzedaży na rzecz innych podatników VAT lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami.

Nie zmieniano również zwolnień dotyczących podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (limit 20 000 zł liczony proporcjonalnie do roku podatkowego) oraz podmiotów wykonujących określone czynności na poziomie nie mniejszym niż 80% w stosunku do całego swojego obrotu. Dotyczy to jednak tylko czynności wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia.

Postanowiono natomiast rozszerzyć zakres świadczeń, do których nie stosuje się w ogóle zwolnień z ewidencjonowania na kasie fiskalnej – do dość długiej już listy zdecydowano się jeszcze dopisać następujące usługi:

  • kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe;
  • związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne;
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Jeżeli więc podatnicy wykonujący powyższe czynności korzystali ze zwolnienia z kas rejestrujących, to najpóźniej do 31 marca 2018 roku będą musieli nabyć kasy fiskalne i rozpocząć ewidencję.

Wszystkie inne zapisy pozostały niezmienione. Zastanawiający jest natomiast termin obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia. Ustawodawca po raz kolejny zdecydował bowiem, że będzie ono obowiązywać przez najbliższy rok czyli do 31 grudnia 2018 roku.