Zmiany w prawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nowe wymogi prawne

 28 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Nowa regulacja ma za zadanie umożliwić zamawiającym lepszą weryfikację, czy wykonawca spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego a także czy dotychczasowy sposób realizowania zamówień gwarantuje należytą staranność przy kolejnym projekcie. Prawodawca starał się przy tym ograniczyć formalizm wynikający z dotychczasowych regulacji. M.in. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać na  m.in. nowego dokumentu: oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Czytaj więcej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - nowe wymogi prawne

Pełnomocnictwa ogólne muszą być zgłaszane w formie elektronicznej

Początek roku przywitał podatników dużą nowelizacją przepisów Ordynacji Podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednymi z regulacji, które przeszły gruntowną zmianę, były przepisy dotyczące zasad udzielania pełnomocnictw. Ustawodawca wprowadził do Ordynacji podatkowej trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne oraz do doręczeń. Z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej infrastruktury informatycznej, nowe zasady dotyczące pełnomocnictw ogólnych, zaczęły obowiązywać dopiero od 1 lipca 2016 roku. Poniżej przypominamy Państwu najważniejsze zasady związane z ich udzielaniem.

Czytaj więcej: Pełnomocnictwa ogólne muszą być zgłaszane w formie elektronicznej

Zmiana limitu transakcji gotówkowych oraz konsekwencje jego niedochowania

 W dniu 4 czerwca 2016 roku ogłoszona została w Dzienniku Ustaw RP ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 780). Ustawa ta wejdzie w życie dopiero za pół roku (od 1 stycznia 2017 roku) i wprowadza zmianę limitu dotyczącego transakcji gotówkowych. 

Czytaj więcej: Zmiana limitu transakcji gotówkowych oraz konsekwencje jego niedochowania

Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT

 Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 13 maja 2016r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy danych ujętych w ewidencji VAT oraz sposobu jej prowadzenia. Nowelizacja 23 maja 2016 r. została przekazana Prezydentowi i czeka na jego podpis.

Wskazana nowelizacja zmieniła brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (zwana dalej: „UPTU”), który określa zasady prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez podatników VAT. Nie dotyczy to jednak podatników, którzy wykonują czynności zwolnione z VAT. Ta zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. 

Czytaj więcej: Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji VAT

Relokacja pracowników a podatki dochodowe

 Finansowanie pracownikowi kosztów relokacji w ramach oddelegowania może być zaliczone przez pracodawcę do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, natomiast nie stanowi u pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu, co powoduje, że pracodawca nie powinien obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na ukształtowanie się korzystnej linii orzeczniczej w przedstawionym zagadnieniu.

Czytaj więcej: Relokacja pracowników a podatki dochodowe

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

W dniu 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody związana z regulacją dotyczącą wycinki drzew. Zmniejszeniu uległy kwoty stawek, według których oblicza się wysokość opłat za usunięcie drzewa. Kara za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia, czy zgody posiadacza nieruchomości wynosi od 28 sierpnia 2015 r. dwukrotność opłaty za usunięcie, a nie jak dotychczas trzykrotność. Karę w tej samej kwocie uiszcza się także za zniszczenie drzewa lub krzewu oraz uszkodzenie drzewa w wyniku prac w obrębie korony drzewa.

Czytaj więcej: Zmiana ustawy o ochronie przyrody

Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej

W dniu 01.12.2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej. Jedną ze zmian jest usunięcie przepisu art. 116, który dotychczas ochronę praw majątkowych do utworu przewidzianą w przepisach prawa autorskiego wyłączał z zastosowania wobec wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego. Zmiana pozwala uzyskać ochronę wzoru na 70 lat od śmierci twórcy na podstawie prawa autorskiego, obok dotychczasowej 25 letniej ochrony od zgłoszenia wzoru na podstawie prawa własności przemysłowej.

Czytaj więcej: Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej