Obrót kryptowalutami bez PCC

Ministerstwo Finansów czasowo rezygnuje z pobierania PCC od handlu z bitcoinami

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Zgodnie z treścią rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających, w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, walutę wirtualną, m. in. bitcoin. Rozporządzenie to ma zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Jest to diametralna zmiana wcześniej przyjętego stanowiska. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 488/16 kryptowaluta jest prawem majątkowym, zatem przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty winien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych. W związku z owym orzeczeniem Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym możemy przeczytać, iż transakcje kryptowalutami podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wg 1% stawki podatkowej.

Ze względu jednak na stanowczy sprzeciw branży oraz niedopasowanie przepisów prawa podatkowego do zachodzących zmian gospodarczych postanowiono zaniechać poboru PCC od obrotu kryptowalutami.

Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia wprowadzającego tą zmianę stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. W związku z czym zasadne jest zaniechanie poboru podatku ze względu na ważny interes podatnika.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych operacje gospodarcze obejmujące prawa majątkowe o podobnym charakterze, tj. instrumenty finansowe oraz waluty obce są zwolnione od podatku.

Proponowane rozwiązanie ma charakter czasowy, co pozwoli jednak na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą w kontekście podatkowym.

Nie sposób pominąć fakt, iż w aktualnym stanie prawnym transakcje zawarte przed 13 lipca 2018 r. są objęte obowiązkiem opodatkowania PCC. Jednak Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym, trwałym rozwiązaniem, które prawdopodobnie będzie uwzględniało również owe transakcje.

O dalszych zmianach w przepisach prawa odnośnie omawianego tematu będziemy informowali na bieżąco.