Aktualności

Wyświetl:
Alerty
Zmiany w prawie pracy – monitoring pracowników (...)

 W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy obejmująca przepisy regulujące kwestię dopuszczalności stosowania różnych form monitoringu, a zwłaszcza monitoringu wizyjnego pracowników, ich poczty elektronicznej, czy urządzeń GPS. Ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem rozwiązań technicznych służących kontroli zatrudnionych. Nadzór nad pracownikami w postaci monitoringu wizyjnego jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitorowanie niektórych pomieszczeń jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Nieco inne przesłanki warunkują wprowadzenie przez pracodawcę innych form monitoringu, np. monitoringu poczty elektronicznej (email). Stosowanie monitoringu wymaga zmian w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. W niektórych przypadkach wymagane...

Czytaj więcej
Alerty
W jaki sposób KAS oceni czy należyta (...)

 Ministerstwo Finansów opublikowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Dokument ten zawiera wskazówki skierowane do pracowników Urzędów Skarbowych, dlatego nie ma on niestety charakteru urzędowych objaśnień. Nie mniej jednak metodyka ta będzie cenną wskazówką dla podmiotów gospodarczych, ponieważ ukazuje w jaki sposób oceny należytej staranności będą dokonywać urzędnicy. Będzie ona dotyczyła tych nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy z jednej strony nie dokonali oszustwa w zakresie VAT, a z drugiej nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy dla dokonania tego typu oszustwu. Jakie będą zatem najistotniejsze okoliczności brane pod uwagę przez KAS w trakcie kontroli podatnika? Ministerstwo zawarło w metodyce trzy okoliczności, w których podatnik będzie dokonywał oceny rzetelności kontrahentów:...

Czytaj więcej
Artykuły
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 „Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci” wykorzystywana jest w praktyce obok innych szczególnych tzw. „poza-testamentowych” postaci rozrządzeń, jak np. dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, czy dyspozycja środkami zgromadzonymi w funduszu emerytalnym.  Instytucja dyspozycji na wypadek śmierci porównywana jest w piśmiennictwie do „rozrządzenia majątkowego na wypadek śmierci”, podobnego do testamentu z uwagi na wyjątek od zasady przewidzianej w art. 941 kodeksu cywilnego. W praktyce uznaje się za zasadne „stosowanie do omawianej dyspozycji wkładcy, w drodze ostrożnej analogii, przepisów kodeksu cywilnego o testamencie, w tym zwłaszcza reguły (art. 947 kodeksu cywilnego)”. Regulacje prawne inspirują do zadawania pytań o skutki prawne, jakie za sobą pociągają dyspozycje na wypadek śmierci, zwłaszcza jak należy traktować kwoty otrzymane w związku z dyspozycjami wkładem na wypadek śmierci na...

Czytaj więcej
Artykuły
Ryczałt od przychodów z tytułu umowy najmu

 Przychody (dochody) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp. uzyskiwane przez osobę fizyczną mogą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według stawek 18% lub 32%, a także w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Jak wspominaliśmy na początku tego roku, z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana dotycząca zryczałtowanej formy opodatkowania tzw. najmu prywatnego, czyli dokonywanego poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Zmiana ta dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Jednakże od początku tego roku stawka ta została zlimitowana do przychodu rocznego w kwocie nieprzekraczającej 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów...

Czytaj więcej
Alerty
Podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla (...)

 Od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z 42 764 zł do 85 528 zł. Zmiana jest z pewnością korzystna, jednak nie dla wszystkich, bowiem wraz z podwyższeniem tego limitu ustawodawca wprowadził do ustawy art. 22 ust. 9b, w którym wyraźnie wskazał, jakie rodzaje działalności mogą skorzystać z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów. Do końca 2017 roku możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów była zależna głównie od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Powodowało to, iż wiele grup zawodowych mogło skorzystać z tej preferencji. Od początku 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów będzie można stosować, zgodnie z...

Czytaj więcej
Alerty
Kwota wolna od podatku w roku 2018

 Z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. wprowadzająca szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Niewątpliwie ważną zmianą dotyczącą osób fizycznych jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Jedną z form opodatkowania dochodów osób fizycznych jest skala podatkowa. Zgodnie z nią, jeżeli podstawa obliczania podatku, a więc dochód osiągnięty w trakcie roku podatkowego (m. in. umowa o pracę, renta, emerytura, umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, prawa autorskie) jest równy lub mniejszy niż 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast jeżeli dochód jest wyższy niż 85 528 zł podatek wynosi 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Czytaj więcej
Alerty
Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej

Dnia 20 grudnia 2017 r. skierowany został do Ministra Rozwoju i Finansów projekt rozporządzenia dotyczący zwolnień ze stosowania ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących na 2018 roku. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji, odnośnie praktycznie już wdrożonych regulacji. Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się utrzymać limit obrotów do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na poziomie 20 000 zł rocznie – należy pamiętać, że w ten limit wchodzą jedynie czynności dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie należy więc uwzględniać z nim sprzedaży na rzecz innych podatników VAT lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami.

Czytaj więcej
Alerty
Zmiany CIT i PIT 2018

W dniu 22 listopada 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i wprowadza bardzo dużo zmian oraz nowości do ustaw o podatkach dochodowych. Do najważniejszych z nich należą:

Czytaj więcej
Artykuły
Nieważne klauzule zabraniające zatrudniania pracowników kontrahenta

Częstą praktyką jest umieszczanie w umowach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami klauzul, które zabraniają jednej stronie zatrudniania pracowników drugiej strony. Szczególnie często spotkać można takie postanowienia w kontraktach, w oparciu o które świadczone są usługi informatyczne, w tym w szczególności w umowach wdrożeniowych. Jako główną przyczynę opisanych praktyk można wskazać chęć zablokowania możliwości podkupienia pracowników, na których pozyskanie i wyszkolenie pracodawca przeznaczył znaczne środki, którzy mogliby rozwijać projekty już po zakończeniu wdrożenia, czy nawet przed zakończeniem, po uprzednim rozwiązaniu umowy z wykonawcą.

Czytaj więcej
Artykuły
Pianki BASF wciąż niepokoją – wywiad z (...)

W opublikowanym w Pulsie Biznesu w dniu 27.11.2017 artykule „Pianki BASF wciąż niepokoją” ukazał się wywiad z partnerem prawnym TL HUB, ekspertem Instytutu Ochrony Praw Konsumentów, radcą prawnym Marcinem Błaszykiem. Tematem rozmowy było ogólne bezpieczeństwo produktów oraz zasady postępowania przedsiębiorców w przypadku ustalenia, że ich produkty stwarzają zagrożenie. Z publikacją można zapoznać się na stronach Pulsu Biznesu https://www.pb.pl/pianki-basf-wciaz-niepokoja-899280.

Czytaj więcej
Alerty
Wyrok TSUE – wykreślenie z rejestru a (...)

Dnia 19 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie C-101/16 SC Paper Consult dotyczące bardzo ciekawej kwestii. Wyrok dotyczył bowiem prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez kontrahenta, który stracił status czynnego podatnika VAT. Istota tej sprawy odnosi się do pogodzenia z jednej strony prawa do odliczenia podatku VAT, które jest fundamentalnym prawem w systemie podatkowym VAT, a z drugiej strony do stosowania właściwych metod mających na celu zwalczanie przestępstw podatkowych. W omawianym wyroku rozpatrywano przypadek rumuńskiej spółki Paper Consult. Jej kontrahent został uznany przez rumuński urząd skarbowy za podatnika nieaktywnego i wykreślono go z rejestru podatników VAT. W związku z tym organy podatkowe odmówiły spółce Paper Consult prawa do odliczenia podatku VAT. Z...

Czytaj więcej
Zobacz więcej