Aktualności

Wyświetl:
Artykuły
Kto nie może być inspektorem ochrony danych (...)

Przepis art. 38 ust. 6 RODO stanowi wyraźnie, że inspektor ochrony danych (IOD) może wykonywać u administratora lub podmiotu przetwarzającego także inne zadania i obowiązki pod warunkiem, że nie będzie to powodowało konfliktu interesów. RODO nie zawiera jednak katalogu sytuacji, czy stanowisk, których pełnienie przez IOD może skutkować wystąpieniem takiego konfliktu. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca ma wątpliwości, czy wyznaczony przez niego IOD może zajmować w przedsiębiorstwie dane stanowisko lub pełnić daną funkcję, warto sięgnąć do wyjaśnień Grupy Roboczej Art. 29, która wskazuje, że funkcji inspektora ochrony danych nie należy łączyć, np. z funkcjami członka zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora finansowego, szefa marketingu lub IT.

Czytaj więcej
Artykuły
Podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązki w (...)

Wielu naszych klientów w ostatnim czasie zadaje nam pytania dotyczące obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z innych krajów UE. Najczęściej dotyczy to usług informatycznych. W związku z tym postanowiliśmy krótko wyjaśnić tą sprawę. Przede wszystkim należy podkreślić, że podatnik zwolniony, czyli taki którego sprzedaż nie przekracza kwoty 200 000 zł rocznie, również jest podatnikiem podatku VAT. Musi ewidencjonować swoją sprzedaż i prowadzić odpowiedni rejestr, natomiast został zwolniony z konieczności rozliczania VAT i składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnicy wystawiają faktury i mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i spoza Polski. Z usługami świadczonymi w Polsce nie ma większych problemów, wystawiana jest faktura bez podatku VAT...

Czytaj więcej
Zmiany w prawie
Obrót kryptowalutami bez PCC

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z treścią rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających, w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, walutę wirtualną, m. in. bitcoin. Rozporządzenie to ma zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jest to diametralna zmiana wcześniej przyjętego stanowiska. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 488/16 kryptowaluta jest prawem majątkowym, zatem przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty winien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych. W związku z owym...

Czytaj więcej
Bez kategorii
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich a (...)

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”). Nowe przepisy wprowadzają zmiany, m.in. w zakresie związanym z przekazywaniem danych osobowych do państw spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Zgodnie z RODO, przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe wtedy, jeśli Komisja Europejska decyzją stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor (określone sektory) w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Czytaj więcej
Alerty
Zmiany w prawie pracy – monitoring pracowników (...)

 W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy obejmująca przepisy regulujące kwestię dopuszczalności stosowania różnych form monitoringu, a zwłaszcza monitoringu wizyjnego pracowników, ich poczty elektronicznej, czy urządzeń GPS. Ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem rozwiązań technicznych służących kontroli zatrudnionych. Nadzór nad pracownikami w postaci monitoringu wizyjnego jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitorowanie niektórych pomieszczeń jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Nieco inne przesłanki warunkują wprowadzenie przez pracodawcę innych form monitoringu, np. monitoringu poczty elektronicznej (email). Stosowanie monitoringu wymaga zmian w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. W niektórych przypadkach wymagane...

Czytaj więcej
Alerty
W jaki sposób KAS oceni czy należyta (...)

 Ministerstwo Finansów opublikowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Dokument ten zawiera wskazówki skierowane do pracowników Urzędów Skarbowych, dlatego nie ma on niestety charakteru urzędowych objaśnień. Nie mniej jednak metodyka ta będzie cenną wskazówką dla podmiotów gospodarczych, ponieważ ukazuje w jaki sposób oceny należytej staranności będą dokonywać urzędnicy. Będzie ona dotyczyła tych nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy z jednej strony nie dokonali oszustwa w zakresie VAT, a z drugiej nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy dla dokonania tego typu oszustwu. Jakie będą zatem najistotniejsze okoliczności brane pod uwagę przez KAS w trakcie kontroli podatnika? Ministerstwo zawarło w metodyce trzy okoliczności, w których podatnik będzie dokonywał oceny rzetelności kontrahentów:...

Czytaj więcej
Artykuły
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 „Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci” wykorzystywana jest w praktyce obok innych szczególnych tzw. „poza-testamentowych” postaci rozrządzeń, jak np. dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, czy dyspozycja środkami zgromadzonymi w funduszu emerytalnym.  Instytucja dyspozycji na wypadek śmierci porównywana jest w piśmiennictwie do „rozrządzenia majątkowego na wypadek śmierci”, podobnego do testamentu z uwagi na wyjątek od zasady przewidzianej w art. 941 kodeksu cywilnego. W praktyce uznaje się za zasadne „stosowanie do omawianej dyspozycji wkładcy, w drodze ostrożnej analogii, przepisów kodeksu cywilnego o testamencie, w tym zwłaszcza reguły (art. 947 kodeksu cywilnego)”. Regulacje prawne inspirują do zadawania pytań o skutki prawne, jakie za sobą pociągają dyspozycje na wypadek śmierci, zwłaszcza jak należy traktować kwoty otrzymane w związku z dyspozycjami wkładem na wypadek śmierci na...

Czytaj więcej
Artykuły
Ryczałt od przychodów z tytułu umowy najmu

 Przychody (dochody) z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itp. uzyskiwane przez osobę fizyczną mogą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według stawek 18% lub 32%, a także w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Jak wspominaliśmy na początku tego roku, z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana dotycząca zryczałtowanej formy opodatkowania tzw. najmu prywatnego, czyli dokonywanego poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Zmiana ta dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z brzmieniem wspomnianego przepisu stawka ryczałtu wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a. Jednakże od początku tego roku stawka ta została zlimitowana do przychodu rocznego w kwocie nieprzekraczającej 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów...

Czytaj więcej
Alerty
Podwyższenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów dla (...)

 Od 1 stycznia 2018 r. podwyższony został limit 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców z 42 764 zł do 85 528 zł. Zmiana jest z pewnością korzystna, jednak nie dla wszystkich, bowiem wraz z podwyższeniem tego limitu ustawodawca wprowadził do ustawy art. 22 ust. 9b, w którym wyraźnie wskazał, jakie rodzaje działalności mogą skorzystać z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów. Do końca 2017 roku możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów była zależna głównie od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. Powodowało to, iż wiele grup zawodowych mogło skorzystać z tej preferencji. Od początku 2018 r. 50% koszty uzyskania przychodów będzie można stosować, zgodnie z...

Czytaj więcej
Alerty
Kwota wolna od podatku w roku 2018

 Z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. wprowadzająca szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Niewątpliwie ważną zmianą dotyczącą osób fizycznych jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Jedną z form opodatkowania dochodów osób fizycznych jest skala podatkowa. Zgodnie z nią, jeżeli podstawa obliczania podatku, a więc dochód osiągnięty w trakcie roku podatkowego (m. in. umowa o pracę, renta, emerytura, umowa o dzieło, umowa zlecenie, najem, prawa autorskie) jest równy lub mniejszy niż 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek, natomiast jeżeli dochód jest wyższy niż 85 528 zł podatek wynosi 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Czytaj więcej
Alerty
Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z kasy fiskalnej

Dnia 20 grudnia 2017 r. skierowany został do Ministra Rozwoju i Finansów projekt rozporządzenia dotyczący zwolnień ze stosowania ewidencji za pośrednictwem kas rejestrujących na 2018 roku. W związku z tym chcielibyśmy przekazać Państwu kilka informacji, odnośnie praktycznie już wdrożonych regulacji. Przede wszystkim ustawodawca zdecydował się utrzymać limit obrotów do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej na poziomie 20 000 zł rocznie – należy pamiętać, że w ten limit wchodzą jedynie czynności dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie należy więc uwzględniać z nim sprzedaży na rzecz innych podatników VAT lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami.

Czytaj więcej
Zobacz więcej