Aktualności

Wyświetl:
Alerty
Ustawa wdrażająca RODO

Szanowni Państwo, informujemy, że Prezydent RP podpisał w ubiegłą środę, tzw. ustawę wdrażającą RODO, która ma na celu dostosowanie do RODO ponad 160 polskich ustaw. Ustawa wdrażająca RODO w niedługim czasie zostanie opublikowana, a następnie, po upływie 14 dni wejdzie w życie. Ustawa wdrażająca RODO wprowadza zmiany, m.in. w Kodeksie pracy oraz ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Poniżej sygnalizujemy najważniejsze z nich. W razie, gdybyście mieli Państwo pytania związane ze wskazanymi niżej zmianami lub potrzebowali wsparcia w zakresie wymaganych zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz procedurach związanych z funkcjonowaniem ZFŚS, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Poniższe zmiany w przepisach prawa należy wziąć pod uwagę przygotowując przyszłe ogłoszenia o pracę, w szczególności określając wymogi stawiane kandydatom do pracy. Rekrutacja – od osób...

Czytaj więcej
Artykuły
Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich

We wtorek Parlament Europejski ostatecznie przyjął dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W założeniach ma ona wyrównać pozycję twórców i wydawców względem internetowych gigantów, takich jak Facebook czy YouTube. Celem regulacji jest między innymi zmniejszenie tzw. „value gap” czyli różnicy między kwotą, jaką platformy czerpią z reklam umieszczonych obok treści zamieszczanych przez ich użytkowników, a kwotą, jaką otrzymują posiadacze praw autorskich w zamian. Jednym z instrumentów mającym poprawić sytuację twórców i wydawców jest artykuł 15 dyrektywy, który ma zapewnić autorom prawo zażądania dodatkowego wynagrodzenia jeżeli pierwotnie wynagrodzenie okaże się niewspółmiernie niskie w porównaniu do późniejszych dochodów uzyskanych z eksploatacji utworów. Warto zauważyć, że polskim porządku prawnym obecnie podobną możliwość zapewnia art. 44 ustawy Prawo autorskie, także...

Czytaj więcej
Artykuły
Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO

Prezes UODO Edyta Bielak-Jooma poinformowała dzisiaj o nałożeniu kary w wysokości ponad 943 tysięcy złotych, za niespełnienie obowiązku informacyjnego. Nazwa ukaranej spółki nie została podana. Z doniesień prasowych wynika, że jest to warszawska spółka zajmująca się tworzeniem baz danych na podstawie publicznych rejestrów, w tym CEIDG, KRS i GUS. Podczas dzisiejszego briefingu Dyrektor zespołu analiz i strategii UODO Piotr Drobek wskazał, że „W przypadku spółki, o której dzisiaj mówimy, sprawa dotyczy ponad 6 mln rekordów, a obowiązek informacyjny został spełniony wobec ok. 90 tys. osób, do których spółka wysłała korespondencję drogą elektroniczną”. Podkreślił również, że ponad 3 miliony osób których dane były przetwarzane nie prowadziło już działalności gospodarczej. Spółka spełniła obowiązek informacyjny jedynie wobec przedsiębiorców, którzy udostępnili w rejestrze adres e-mail. Wobec pozostałych przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Artykuły
Obowiązek stosowania kas fiskalnych online

W piątek 15 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie rozporządzenia o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (dalej: „ustawa nowelizująca”). Ustawa nowelizująca wprowadza obowiązek stosowania tzw. kas online. Nowe rozwiązania pozwolą na automatyczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej do tzw. Centralnego Repozytorium Kas (dalej: „CRK”). Zadaniem CRK będzie analiza i kontrola danych z kas rejestrujących, jak również przesyłanie poleceń do kas rejestrujących dotyczących ich pracy. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy, do CRK przesyłane będą bezpośrednio informacje o wszystkich transakcjach zaewidencjonowanych na kasie rejestrującej. Przekazywane dane pozwolą na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania oraz kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru i usługi, jak również czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane dane będą zatem elektronicznym obrazem...

Czytaj więcej
Artykuły
Wymuszanie zgody na „ciasteczka” niezgodne z RODO

Wchodząc po raz pierwszy na nieodwiedzaną wcześniej stronę internetową jesteśmy zasypywani komunikatami i prośbami o wyrażenie zgody, między innymi na wykorzystanie plików cookies. Czym one są i dlaczego jesteśmy pytani o zgodę? Pliki cookies to niewielkie pliki wysyłane przez stronę internetową zapisywane w przeglądarce. Dzięki tzw. „ciasteczkom” serwisy internetowe zapamiętują produkty dodane do koszyka, czy też wybrany język. „Ciasteczka” można wykorzystać również do zbierania informacji o preferencjach użytkowników np. do zapisywania jakie treści oglądaliśmy, czy też ile czasu spędziliśmy na danej stronie. Niektóre  z tych plików mogą być odczytywane również przez inne witryny, niż ta którą odwiedziliśmy, nazywamy je wtedy śledzącymi plikami cookies. Dane zgromadzone w tych plikach najczęściej będą danymi osobowymi. To właśnie dlatego jesteśmy bombardowani prośbami o zgodę na „ciasteczka”. Zdarza się...

Czytaj więcej
Artykuły
Kto nie może być inspektorem ochrony danych (...)

Przepis art. 38 ust. 6 RODO stanowi wyraźnie, że inspektor ochrony danych (IOD) może wykonywać u administratora lub podmiotu przetwarzającego także inne zadania i obowiązki pod warunkiem, że nie będzie to powodowało konfliktu interesów. RODO nie zawiera jednak katalogu sytuacji, czy stanowisk, których pełnienie przez IOD może skutkować wystąpieniem takiego konfliktu. W przypadku, gdy dany przedsiębiorca ma wątpliwości, czy wyznaczony przez niego IOD może zajmować w przedsiębiorstwie dane stanowisko lub pełnić daną funkcję, warto sięgnąć do wyjaśnień Grupy Roboczej Art. 29, która wskazuje, że funkcji inspektora ochrony danych nie należy łączyć, np. z funkcjami członka zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora finansowego, szefa marketingu lub IT.

Czytaj więcej
Artykuły
Podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązki w (...)

Wielu naszych klientów w ostatnim czasie zadaje nam pytania dotyczące obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z innych krajów UE. Najczęściej dotyczy to usług informatycznych. W związku z tym postanowiliśmy krótko wyjaśnić tą sprawę. Przede wszystkim należy podkreślić, że podatnik zwolniony, czyli taki którego sprzedaż nie przekracza kwoty 200 000 zł rocznie, również jest podatnikiem podatku VAT. Musi ewidencjonować swoją sprzedaż i prowadzić odpowiedni rejestr, natomiast został zwolniony z konieczności rozliczania VAT i składania deklaracji do urzędu skarbowego. Podatnicy wystawiają faktury i mogą świadczyć usługi na rzecz podmiotów z Polski, jak i spoza Polski. Z usługami świadczonymi w Polsce nie ma większych problemów, wystawiana jest faktura bez podatku VAT...

Czytaj więcej
Zmiany w prawie
Obrót kryptowalutami bez PCC

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Zgodnie z treścią rozporządzenia przewidziano zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających, w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, walutę wirtualną, m. in. bitcoin. Rozporządzenie to ma zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Jest to diametralna zmiana wcześniej przyjętego stanowiska. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 06 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 488/16 kryptowaluta jest prawem majątkowym, zatem przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty winien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych. W związku z owym...

Czytaj więcej
Bez kategorii
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich a (...)

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”). Nowe przepisy wprowadzają zmiany, m.in. w zakresie związanym z przekazywaniem danych osobowych do państw spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). EOG obejmuje wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Zgodnie z RODO, przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego jest możliwe wtedy, jeśli Komisja Europejska decyzją stwierdzi, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor (określone sektory) w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Czytaj więcej
Alerty
Zmiany w prawie pracy – monitoring pracowników (...)

 W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy obejmująca przepisy regulujące kwestię dopuszczalności stosowania różnych form monitoringu, a zwłaszcza monitoringu wizyjnego pracowników, ich poczty elektronicznej, czy urządzeń GPS. Ustawodawca nałożył na pracodawców szereg obowiązków związanych ze stosowaniem rozwiązań technicznych służących kontroli zatrudnionych. Nadzór nad pracownikami w postaci monitoringu wizyjnego jest dozwolony tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpieczeństwa, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitorowanie niektórych pomieszczeń jest dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Nieco inne przesłanki warunkują wprowadzenie przez pracodawcę innych form monitoringu, np. monitoringu poczty elektronicznej (email). Stosowanie monitoringu wymaga zmian w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. W niektórych przypadkach wymagane...

Czytaj więcej
Alerty
W jaki sposób KAS oceni czy należyta (...)

 Ministerstwo Finansów opublikowało Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. Dokument ten zawiera wskazówki skierowane do pracowników Urzędów Skarbowych, dlatego nie ma on niestety charakteru urzędowych objaśnień. Nie mniej jednak metodyka ta będzie cenną wskazówką dla podmiotów gospodarczych, ponieważ ukazuje w jaki sposób oceny należytej staranności będą dokonywać urzędnicy. Będzie ona dotyczyła tych nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy z jednej strony nie dokonali oszustwa w zakresie VAT, a z drugiej nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy dla dokonania tego typu oszustwu. Jakie będą zatem najistotniejsze okoliczności brane pod uwagę przez KAS w trakcie kontroli podatnika? Ministerstwo zawarło w metodyce trzy okoliczności, w których podatnik będzie dokonywał oceny rzetelności kontrahentów:...

Czytaj więcej
Zobacz więcej