§ 1. [Wstęp]

 1. Poniższa Polityka prywatności określa zasady korzystania z Danych osobowych, które są przekazywane w związku z odwiedzinami strony internetowej www.tlhub.pl. Z tego dokumentu dowiesz się, w jakim zakresie i w jakim celu Dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane oraz jakie są zasady korzystania ze strony internetowej www.tlhub.pl przez Użytkowników.
 2. Podczas wizyty w naszym Portalu pozyskiwane są zarówno dane, w przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby, jak i Dane osobowe, które przekazujesz w wyniku podejmowanych przez siebie czynności. Wszystkie te informacje traktujemy jak Dane osobowe.
 3. Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy ten dokument, abyś wiedział w jakim zakresie Twoje Dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzystasz z naszego Portalu.

§ 2. [Definicje]

Na potrzeby Polityki prywatności wprowadzamy następujące definicje:

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 2. Pliki cookie – zwane również „ciasteczkami” to niewielkie pliki zachowane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Posiadają one unikalne identyfikatory przypisane do urządzenia Użytkownika i umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie Twoich działań i preferencji w czasie, takich jak: lokalizacja, język, rozmiar czcionki i inne. W ten sposób nie trzeba ponownie wpisywać informacji za każdym razem, gdy wracasz na nasz Portal lub przeglądasz stronę po stronie. Pliki cookie mogą także pomóc dostosować proces przeglądania przez Ciebie strony w naszym Portalu.
 3. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności TL HUB.
 4. Portal – strona internetowa prowadzona przez Współadministratorów pod adresem www.tlhub.pl.
 5. Użytkownik, Ty – każda osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. TL HUB – nazwa obejmuje następujące spółki (wszystkie z siedzibą w Poznaniu): TL HUB sp. z o.o., TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak Doradcy Podatkowi sp.p., TL HUB Leśkiewicz Jarosiński Błaszyk sp. k., TL HUB Nieruchomości sp. z o.o., TL HUB Outsourcing sp. z o.o., prowadzące Portal – zwane dalej łącznie również jako „Współadministratorzy” a każda z osobna „Administratorem”.

§ 3. [Zasady współadministrowania Danymi osobowymi]

 

Informujemy, iż Współadministratorzy zawarli porozumienie w sprawie współadministrowania Danymi osobowymi.
W ramach wskazanego porozumienia uzgodniono następujące zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO dotyczących funkcjonowania Portalu:

 1. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego w przypadkach, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności;
 2. Za obsługę praw podmiotów Danych Osobowych, których Dane osobowe dotyczą odpowiada każdy z Administratorów we własnym zakresie;
 3. Ustanowiono wspólny punkt kontaktowy, z którego można korzystać w sprawach ochrony Danych osobowych poprzez wiadomość email: [email protected], kontakt telefoniczny +48 61 898 73 00 lub pisemnie na adres korespondencyjny Współadministratorów, tj. ul. Szelągowska 24, 61-626 Poznań.

§ 4. [Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych]

 1. TL HUB zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania Danych osobowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 2. Przy zbieraniu, przetwarzaniu Danych osobowych kierujemy się następującymi zasadami:
 • Zbieramy Dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania Danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy Danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność Danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na wnioski o sprostowanie, czy aktualizację Danych osobowych.
 • Realizujemy wszystkie przewidziane przepisami RODO prawa Użytkowników.
 • Ograniczamy przechowywanie Danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania Danych osobowych.
 • Chronimy Dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 [Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych]

 

W trakcie korzystania z Portalu możemy przetwarzać Twoje Dane osobowe w różnych celach, w zależności od procesu przetwarzania Danych osobowych:

 1. Kontakt korespondencyjny.
  Do przetwarzania Danych osobowych dochodzi w sytuacji, gdy skontaktujesz się z nami drogą mailową lub korespondencyjną. Obsługa Twojego zgłoszenia wymaga od nas przetwarzania Twoich Danych osobowych. Przetwarzamy wówczas następujący zakres Danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email, informacje zawarte w korespondencji oraz jej nagłówkach.
  O ile korespondencja, w tym korespondencja e-mailowa nie wiąże się z zawarciem lub realizacją umowy, wówczas podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu, następnie również nasz prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze korespondencji, w tym nawiązywaniu kontaktu w przyszłości z osobami, które kontaktowały się z nami oraz archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Formularz kontaktowy.
  TL HUB zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie Portalu. Skorzystanie z formularza wymaga podania odpowiednich danych umożliwiających udzielenie odpowiedzi przez TL HUB.
  Zakres Danych osobowych, które przetwarzamy: imię, nazwisko, adres email, inne dane podane w celu kontaktu z TL HUB lub w celu ułatwienia tego kontaktu.
  Dane osobowe przetwarzane są w takiej sytuacji w celu identyfikacji Użytkownika oraz udzielenia odpowiedzi na jego wiadomość przesłaną przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika poprzez ten formularz (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Przesłanie oferty. Świadczenie usług.
  Administrator przesyła informacje dotyczące swojej oferty, a także świadczy usługi za pomocą Portalu osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail oraz wyraziły zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie Danych osobowych w celu otrzymywania informacji dotyczących oferty Administratora bądź wykonania usługi jest dobrowolne. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgoda na taką formę kontaktu ma swoje oparcie w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344) oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2460).
  Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty, bądź w ramach wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez TL HUB – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Kontakt przez LinkedIn.
  TL HUB posiada założone profile w publicznych mediach społecznościowych – tj. w serwisie LinkedIn. TL HUB przetwarza Dane osobowe, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile w postaci komentarzy, reakcji oraz identyfikatorów internetowych.
  Zakres Danych osobowych, które przetwarzamy: komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe.
  Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes TL HUB polegający na umożliwieniu Użytkownikom aktywności na tych profilach, efektywne prowadzenie profili poprzez przedstawianie Użytkownikom serwisu LinkedIn informacji o działalności TL HUB oraz promowanie własnych usług (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 5. Proces rekrutacyjny.
  W ramach procesów rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe umieszczone w formularzu aplikacyjnym dostępnym na naszym Portalu jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, informację na jakie stanowisko aplikujesz oraz załączone przez Ciebie dokumenty takie jak: CV. Dane osobowe będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny Twoich kwalifikacji jako kandydata do pracy na stanowisko, na które aplikujesz. Chcemy na podstawie przesłanych przez Ciebie Danych osobowych ocenić zdolność i umiejętności potrzebne do pracy. Za odrębną zgodą będziemy również przetwarzać Dane osobowe, które będą potrzebne w ramach prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  Zakres Danych osobowych, które przetwarzamy: dane podane w CV oraz w formularzu aplikacyjnym.
  W przypadku, gdy planowaną formą zatrudnienia będzie umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków związanych z procesem zatrudnienia oraz z uwagi na niezbędność podjęcia odpowiednich działań w celu zawarcia umowy o pracę podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz zgoda – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  W przypadku natomiast, gdy planowaną formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata oraz ustalenia warunków współpracy podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich Danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
  TL HUB przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami takie jak np.: imię, nazwisko, adres email, informacje o wyrażonych zgodach lub inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub rozmiarów poniesionej szkody.
  Podstawą prawną przetwarzanych Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes TL HUB polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń przed właściwymi sądami i organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. TL HUB przetwarza Dane osobowe w ramach Plików cookie, na zasadach określonych w § 6 poniżej.

§ 6. [Zasady przetwarzania Plików cookie]

 1. W Portalu wykorzystujemy Pliki cookie.
 2. Istnieją dwie ogólne kategorie Plików cookie trwałe i sesyjne. Trwałe Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte ręcznie albo automatycznie. Sesyjne Pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki nie zamkniesz swojej przeglądarki, kiedy to są automatycznie usuwane.
 3. TL HUB używa Plików cookie, aby:
  • umożliwić Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez TL HUB usług;
  • ulepszać produkty i usługi internetowe TL HUB;
  • spersonalizować i zoptymalizować korzystanie Użytkowników z naszego Portalu w zakresie np. wielkości tekstu, języka oraz rozdzielczości ekranu;
  • świadczyć dodatkowe usługi (np. Pliki cookie mediów społecznościowych).
 4. Niezbędne Pliki cookie są nam potrzebne, aby oferować właściwie działający Portal, który umożliwia korzystanie ze świadczonych przez TL HUB usług. Jeśli Pliki cookie zostaną zablokowane, nie będziecie mogli korzystać z naszego Portalu.
 5. Pliki cookie analityczne i związane z wydajnością pomagają nam mierzyć natężenie ruchu, aby ustalić, które obszary naszego Portalu były odwiedzane. Wykorzystujemy to, aby badać zwyczaje osób odwiedzających w celu udoskonalania naszych produktów i usług internetowych. Możemy rejestrować adresy IP (czyli adresy elektroniczne komputerów podłączonych do Internetu), aby analizować trendy, administrować Portalem, śledzić ruchy Użytkowników oraz gromadzić ogólne informacje demograficzne. Te Pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z Portalu i zawsze będziemy prosić o Państwa zgodę przed ich umieszczeniem. Możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z nich przez nas w każdej chwili.
 6. Nasz Portal może zawierać Pliki cookie osób trzecich takich jak media społecznościowe (np. kliknięcie w „Udostępnij na Linkedin” może oznaczać umieszczenie Plików cookie LinkedIn w przeglądarce Użytkownika).
 7. Możliwe jest ograniczenie lub zablokowanie Plików cookie, a nawet ich usunięcie z Twojego urządzenia. W takim przypadku możesz nie mieć dostępu do wybranych obszarów naszego Portalu, a my możemy sądzić, że nigdy nas wcześniej nie odwiedzałeś, w związku z czym pokażemy Ci ponownie Komunikat o Plikach cookie i poprosimy o wyrażenie zgody na umieszczanie tych Plików cookie.
 8. W każdej chwili możesz ograniczyć lub zablokować Pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Aby ustalić, jak zarządzać swoimi ustawieniami Plików cookie, sprawdź dokładne informacje w sekcji pomocy Twojej przeglądarki.
  W razie pytań, uwag lub skarg dotyczących Plików cookie, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub na adres email: [email protected].

§ 7. [Okres przetwarzania Danych osobowych]

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których Dane osobowe zostały zebrane.
 2. W przypadku procesów przetwarzania Danych osobowych opartych na zgodzie, Dane osobowe przechowywane będą do czasu jej cofnięcia.
 3. W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowania żądania usunięcia Danych osobowych.
 4. Okres przechowywania Danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania Danych osobowych.
 5. Każdy ze Współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie Twoich Danych osobowych na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem wszystkich spółek jest sprzedaż usług.
 6. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane albo anonimizowane.
 7. Każdy ze Współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów Danych osobowych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, Dane osobowe klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skorzystać z wyznaczonego Punktu Kontaktowego TL HUB.

§ 8. [Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych]

 1. W zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z Portalu oraz na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje Dane osobowe, mogą Tobie przysługiwać wszystkie lub wybrane uprawnienia wymienione poniżej.
 2. Zawsze posiadasz prawo do:
 • Dostępu do Twoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
  Na tej podstawie TL HUB przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie dostępu do Danych osobowych bądź otrzymania ich kopii, informacje o przetwarzaniu tych Danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych informacji, podmiotach, którym te Dane osobowe są ujawnione i planowanym terminie ich usunięcia. W przypadku, gdy żądane informacje objęte są tajemnicą zawodową (adwokacką lub radcowską) TL HUB nie będzie mogło zrealizować powyższego żądania.
 • Sprostowania (poprawiania) Twoich Danych osobowych.
  TL HUB jest zobowiązane do usuwania ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych Danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, gdy ich zakres wymaga uzupełnienia.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych przez TL HUB narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3. W określonych przypadkach posiadasz prawo do:

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeśli podstawą ich przetwarzania jest zgoda. W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego TL HUB dokonał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.
  Możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych, jeśli podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes TL HUB.
 • Ograniczenia przetwarzania Danych osobowych.
  Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, co skutkuje tym, że w okresie ograniczenia przetwarzania możemy Twoje Dane osobowe wyłącznie przechowywać.
  Możesz od nas żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w przypadku, gdy np. kwestionujesz prawidłowość Twoich Danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych Danych osobowych; gdy przetwarzanie Twoich Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy nie potrzebujemy już Twoich Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • Usunięcia Danych osobowych.
  Masz prawo żądać od nas usunięcia wszystkich lub wybranych Twoich Danych osobowych, jeżeli, m.in.: Twoje Dane osobowe nie są już konieczne (niezbędne) do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; gdy cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, a przetwarzaliśmy te dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę; gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i sprzeciw ten był zasadny, Twoje Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Przenoszenia Danych osobowych.
  Masz prawo otrzymać od nas swoje Dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a które my przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy. Co więcej, możesz wskazać, że mamy przesłać te Dane osobowe, w powszechnie używanym formacie, do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

§ 9. [Odbiorcy Danych osobowych]

 1. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, czy agencjom marketingowym.
 2. Twoje Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych Danych osobowych. Możemy udostępnić Twoje Dane osobowe także innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania Danych osobowych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

§ 10. [Prywatność dzieci]

 1. Formularze zbierające Dane osobowe w ramach Portalu, Pliki cookie i tym podobne technologie skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym TL HUB nie przetwarza świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji.
 3. Jeśli TL HUB poweźmie informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam Dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich Danych osobowych.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

 1. Jeśli w ramach przetwarzania Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie Danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wymogów określonych przez Komisję Europejską albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
 2. Współadministratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wejść i skorzystać z Portalu. Bez podania swoich Danych osobowych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią Portalu.
 4. TL HUB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub᠎ też rozszerzenia oferty dostępnej za pomocą Portalu. W związku z tym o wszelkich zmianach TL HUB będzie informował stosownym komunikatem zamieszczonym w Portalu.
 5. Aktualna treść Polityki prywatności obowiązuje od 11.03.2021 r.