Od 1 stycznia 2022 r. na skutek wejścia w życie „Polskiego Ładu”, podatnicy mogą korzystać ze specjalnej ulgi podatkowej, której celem jest zachęcenie do powrotu na stałe do Polski i rozliczania podatku dochodowego w naszym kraju. Ulga dotyczy podatników, którzy niedawno zmienili rezydencję podatkową, a mianowicie tych, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r. Przy czym, kluczowe jest spełnienie kilku warunków.

 

Na czym polega ulga?

 

Ulga na powrót uprawnia do zwolnienia niektórych przychodów uzyskanych w trakcie roku do wysokości 85 528 zł. Jest natomiast limitowana czasowo, co oznacza, że ze zwolnienia można korzystać tylko w okresie 4 następujących po sobie lat (licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo od początku roku następnego).

 

Uprawnieni do ulgi

 

Tak jak wspomniano, prawo do ulgi na powrót mają osoby, które w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 r., stały się polskim rezydentem podatkowym.

 

Konieczne jest także, by podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

 • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowo, podatnik, który chce skorzystać z ulgi na powrót musi spełnić jeden z trzech poniższych warunków:

 • posiadać obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • zamieszkiwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w państwie członkowskim UE lub państwie EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwa Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
 • zamieszkiwać na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres 3 lat pobytu za granicą.

 

Kolejne obligatoryjne warunki, to:

 • posiadanie certyfikatu rezydencji lub innego dowodu dokumentującego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • niekorzystanie uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia.

 

Zakres przedmiotowy ulgi

 

Prawo do ulgi na powrót uzależnione jest także od źródła osiąganych w Polsce przychodów. Zwolnieniu podlegają bowiem tylko przychody z tytułów takich jak:

 • umowa zlecenie,
 • umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,
 • działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • zasiłek macierzyński.

 

 

Wniosek o zwrot nadpłaty

 

Z ulgi na powrót można skorzystać już w trakcie roku na etapie obliczania zaliczek na podatek. Jednak z ulgi w rozliczeniu rocznym mogą skorzystać także ci podatnicy, którzy w trakcie roku nie składali płatnikowi informacji/oświadczenia o uldze i pobierane były w związku z tym standardowe zaliczki na podatek. Sporządzając roczne zeznanie podatkowe nie trzeba dołączać dodatkowo wniosku o zwrot nadpłaty. Podanie numeru rachunku w deklaracji podatkowej i wynikająca z niej nadpłata, są jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zwrot nadpłaty na wskazany rachunek.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani aspektami rozliczania ulgi na powrót, zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania i wątpliwości.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy