Forma prowadzenia działalności


Estoński CIT przeznaczony jest dla takich form prawnych jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

 

Struktura przychodów


Mniej niż 50% jego przychodów może pochodzić z:
   – z wierzytelności;
   – z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
   – z części odsetkowej raty leasingowej,
   – z poręczeń i gwarancji,
   – z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
   – ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   – z transakcji z podmiotami powiązanymi – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytworzona wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma.


Zatrudnienie


a) Zasady ogólne

  1. Zasadą jest zatrudnienie co najmniej trójki pracowników w wymiarze pełnego etatu przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym, chyba, że rok podatkowy jest krótszy niż rok kalendarzowy, wówczas zatrudnienie musi trwać przez 82% tego czasu.

2.Wysokość wydatków na wynagrodzenia takich osób fizycznych powinna być równa co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
3.Wypłata wynagrodzenia musi być opodatkowana PIT oraz oskładkowana, względnie spółka musi mieć status płatnika.
4.Do limitu trzech osób, pracowników etatowych nie liczymy udziałowców, wspólników spółki.

b) Mali podatnicy

 

Mali podatnicy w pierwszym roku estońskiego CIT muszą zatrudniać tylko jednego pracownika w wymiarze pełnego etatu przez okres 300 dni lub 82% skróconego roku podatkowego, ale już od drugiego roku podatkowego w tej formie opodatkowania musi zatrudniać trójkę pracowników na zasadach wyżej określonych.


c) Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą


Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w pierwszym roku podatkowym estońskiego CIT nie muszą zatrudniać pracowników, ale już od drugiego roku podatkowego muszą zatrudniać jedną osobę w wymiarze pełnego etatu, aż do osiągnięcia limitu trójki pracowników w czwartym roku podatkowym estońskiego CIT.

 

Prosta struktura właścicielska


Udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne (nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, z wyjątkiem fundatorów i beneficjentów fundacji rodzinnej).

 

Brak posiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki


Spółka „kandydatka” nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel.

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych


Spółka nie może sporządzać za okres opodatkowania estońskim CIT sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie ustawy o rachunkowości.

 

ZAW-RD


Złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania na formularzu ZAW-RD. Jeżeli spółka chce rozliczać się na podstawie CIT estońskiego od początku roku, to powinna złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie najpóźniej do końca stycznia danego roku.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu