Ważna informacja dla wszystkich podatników: nadszedł czas złożyć zeznania podatkowe roczne za rok 2023.

 

Czym są zeznania roczne?

 

Zeznania roczne to deklaracje podatkowe, które każdy podatnik powinien złożyć, aby rozliczyć swoje przychody za poprzedni rok podatkowy.

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatku, to podstawowe obowiązki podatkowe.

 

Kogo dotyczą?

 

Zeznania roczne dotyczą wszystkich osób fizycznych prowadzących, bądź nieprowadzących działalności gospodarczej, które osiągnęły w poprzednim roku podatkowym przychody  z następujących źródeł:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne podobne umowy,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione poniżej,
 • odpłatne zbycie m.in.: nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy – poza działalnością gospodarczą i dokonane w ciągu pięciu lat lub pół roku od nabycia (wybudowania) – w zależności od przedmiotu odpłatnego zbycia,
 • inne źródła.

Jak należy złożyć zeznanie roczne?

 

Odpowiedni formularz podatkowy należy złożyć elektronicznie lub w formie papierowej, chyba że przepisy wprost wskazują określony sposób, jako właściwy do złożenia konkretnego typu deklaracji. Aby złożyć dokument elektronicznie można skorzystać z platformy online udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, np. e-Urząd Skarbowy.

 

Jak podpisać e-deklarację?

 

Deklarację elektroniczną można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego,
 • podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • danymi autoryzacyjnymi.

Termin składania:

 

Przypominamy, że ostateczny termin składania zeznań podatkowych rocznych za rok 2023 upływa dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Nie zapomnijcie o obowiązku rozliczenia się z fiskusem!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu