W dniu 19 lipca 2021 r. Prezes UODO ogłosił polską wersję językową dokumentu “Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”, który został wydany na podstawie Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych – traktatu międzynarodowego dotyczącego ochrony praw jednostek i danych osobowych. Wytyczne odnoszą się do technologii rozpoznawania twarzy i formułują zasady, które mają zagwarantować nienaruszalność godności ludzkiej, ochronę praw człowieka i podstawowych wolności każdej osoby, w tym praw do ochrony danych osobowych. Wytyczne skierowane zostały zarówno do ustawodawców, jak również twórców, producentów i dostawców tej technologii, a także podmiotów, które tę technologię będą wykorzystywać.

 

Technologia rozpoznawania twarzy to automatyczne przetwarzanie obrazów zawierających twarze osób w celu ich identyfikacji lub weryfikacji za pomocą szablonów twarzy. Jak wskazuje Komitet w przyjętym dokumencie, technologia ta stwarza zagrożenie dla prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, ponieważ korzystanie z niej nie zawsze wymaga świadomości bądź współpracy osób, których dane będą przetwarzane.

 

W wyniku stosowania technologii rozpoznawania twarzy dochodzi do przetwarzania danych biometrycznych – wizerunku określonej osoby. Wizerunek może natomiast ujawniać dane wrażliwe, takie jak pochodzenie rasowe, przekonania religijne, czy też dane dotyczące zdrowia. W Wytycznych wskazano, że za pomocą technologii rozpoznawania twarzy możliwe jest także odczytywanie emocji danej osoby, w tym pozyskanie wiadomości o jej cechach osobowości, uczuciach, stanie zdrowia psychicznego, a nawet  o zaangażowaniu pracowników w wykonywane przez nich obowiązki.

 

W związku z powyższym Komitet podkreśla, że wykorzystywanie technologii rozpoznawania twarzy przez podmioty prywatne musi opierać się na wyraźnej, konkretnej, dobrowolnej i świadomej zgodzie osób, których dane będą przetwarzane. Za taką zgodę nie można uznać przykładowo samego przejścia przez środowisko, w którym używana jest technologia rozpoznawania twarzy. Technologia rozpoznawania twarzy nie może być wprowadzana w niekontrolowanych środowiskach, takich jak centra handlowe.

 

Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w związku z wykorzystywaniem technologii rozpoznawania twarzy przez określony podmiot będzie ponadto rodziło wobec niego szereg obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo oraz nienaruszalność.

 

Wytyczne Komitetu stanowią zatem zasady, których przestrzegać powinien każdy podmiot podczas używania technologii rozpoznawania twarzy. Dotyczy to zarówno podmiotów stosujących tę technologię, jak również producentów i dostawców usług IT.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów prawnych, który udzieli Państwu wszelkich informacji oraz niezbędnej pomocy przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z dostarczaniem lub stosowaniem narzędzi oraz usług IT.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001