W związku ze zbliżającym się końcem roku warto zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z przygotowaniem sprawozdania finansowego. Sporządzanie sprawozdania należy zaplanować tak, żeby było ono przygotowane zgodnie z wymaganymi w ustawie o rachunkowości terminami oraz przedstawiało rzetelnie sytuację majątkową i finansową jednostki. W tym celu powinno się podjąć szereg czynności poprzedzających sporządzenie sprawozdania finansowego, które określane są mianem prac bilansowych.

 

Najważniejsze składowe prac bilansowych to:

 

  • weryfikacja, czy jednostka posiada wszystkie wymagane dowody księgowe dokumentujące operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego. Istotne jest, aby wszystkie posiadane dowody były kompletne, poprawne i związane z okresem, w którym dana operacja gospodarcza została zaksięgowana;
  • porównanie wartości widniejących w księgach rachunkowych ze stanem rzeczywistym i potwierdzenie zgodności. Stan rzeczywisty poszczególnych składników należy ustalić m.in. poprzez inwentaryzacje i potwierdzenia sald. W przypadku pojawienia się różnic pomiędzy stanem księgowym a rzeczywistym konieczne jest wyjaśnienie niezgodności;
  • wycena bilansowa składników aktywów i pasywów. Przepisy omawiające technikę wyceny poszczególnych składników bilansu znajdują się w art. 28 ustawy o rachunkowości;
  • sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Te działania pozwalają na uzgodnienie sald i obrotów kont oraz dzienników;
  • zaewidencjonowanie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych dotyczących danego roku obrotowego. Dowody księgowe, które dana jednostka otrzymała w okresie po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, powinny być ujęte jeszcze w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie.

 

Sumienne przeprowadzenie powyższych prac bilansowych znacząco zwiększa jakość sprawozdania finansowego jednostki. Pozwala także na przygotowanie sprawozdania zgodnie z jedną z głównych zasad rachunkowości, która mówi o tym, że sporządzone sprawozdania powinny rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu