Przypominamy, iż 30 września 2022 roku upływa termin na złożenie formularzy interaktywnych dotyczących informacji o strukturach właścicielskich w spółkach nieruchomościowych.

 

Kogo dotyczy obowiązek?

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT (art. 45 ust. 3f ustawy o PIT) obowiązek obejmuje:

1)         spółki nieruchomościowe oraz

2)         podatników (wspólników) posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

  • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce, albo
  • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

 

Jakie podmioty spełniają definicję spółki nieruchomościowej?

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych zawierające definicję spółek nieruchomościowych wprowadzają odrębne kryteria dla podmiotów rozpoczynających działalność i odrębne dla podmiotów kontynuujących działalność.

Spółką nieruchomościową zgodnie z art. 4a pkt 35 ustawy o CIT (oraz art. 5a ust. 49 ustawy o PIT) jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 

1)

w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność – na pierwszy dzień roku podatkowego, (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego),

  •  co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości oraz
  •  wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł.

2)

w przypadku podmiotów kontynuujących działalność:

  – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego),

  • co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości oraz
  • wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł oraz
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto)  z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

 

Jakie informacje należy przekazać?

 

Spółki nieruchomościowe są zobowiązane do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

Natomiast wspólnicy spółek nieruchomościowych mają obowiązek przekazania informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Wymagane informacje powinny być podane według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

 

Jaki formularz złożyć?

 

Informacje dotyczące struktury spółek nieruchomościowych należy złożyć na formularzach:

  • CIT-N1 lub PIT-N1 – składane przez spółki nieruchomościowe – informacje o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej;
  • CIT-N2 lub PIT-N2 – składane przez wspólników spółki nieruchomościowej – informacje o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących.

Warto również podkreślić, iż obowiązek złożenia informacji z zakresu spółek nieruchomościowych może wystąpić również w przypadku podmiotów zagranicznych. W takim przypadku do złożenia formularza wymagane jest posiadanie polskiego numeru NIP lub PESEL (w przypadku osoby fizycznej).

 

Obowiązek składania deklaracji dotyczy zarówno spółek nieruchomościowych, jak i również udziałowców, co oznacza, że w przypadku bardziej złożonych struktur właścicielskich prawidłowe wywiązanie się z obowiązków będzie wiązało się ze złożeniem bardzo dużej liczby formularzy i załączników. Zatem nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, tym bardziej, że czasu pozostało coraz mniej.

 

Jeżeli obowiązki z zakresu raportowania spółek nieruchomościowych dotyczą Państwa firmy i potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie pomogą w wypełnieniu formularzy oraz udzielą odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości.

 

 

 

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy