Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji [Dz.U. 2022 poz. 561] terminy sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia do odpowiednich instytucji sprawozdań finansowych za 2021 rok zostały wydłużone o 3 miesiące.

 

Harmonogram prac związanych z zamknięciem finansowym 2021 roku wygląda następująco:

 

Termin Czynności
Na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego ten rok, tj. do 30 czerwca 2022 r. a) zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r.

b) sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

c) podpisanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

d) sporządzenie sprawozdania z działalności za 2021 r.

Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub członków, tj. nie później niż 15 września 2022 r. udostępnienie sprawozdania finansowego wspólnikom i akcjonariuszom
Nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 września 2022 r.  badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości, tj. roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 zakres podmiotowy ustawy ust. 2b;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Badaniu podlegają również sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

 

W ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. nie później niż 30 września 2022 r.  zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., nie później niż 15 października 2022 r.
 1. ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 r.
 2. złożenie sprawozdania finansowego za 2021 rok w KRS

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu