W ramach artykułów o „Polskim Ładzie” wspominaliśmy już o wielu rozwiązaniach, które będą zwiększać poziom obciążeń podatkowych. Dziś powracamy do tematu programu, poświęcając z kolei uwagę kwestiom optymistycznym, niosącym szansę dla przedsiębiorców i inwestorów na zastosowanie ulg podatkowych w odniesieniu do poszczególnych etapów procesu rozwojowego. Ich wejście w życie planowane jest na 2022 rok.

 

Modyfikacja ulgi B+R oraz symultaniczność z IP Box

 

Obecnie, co do zasady centra badawczo-rozwojowe (CBR) odliczają 150% kosztów kwalifikowanych (na patenty 100%) w ramach ulgi B+R. Nowelizacja przepisów podyktowana Polskim Ładem przewiduje jednak, iż CBR będą uprawnione do odliczeń w wysokości 200% wszelkich kosztów kwalifikowanych. Pozostali podatnicy, bez statusu CBR, będą zadowoleni ze wzrostu odliczeń kosztów pracowniczych ze 100% na 200%. Inne koszty kwalifikowane będą dla nich możliwe do odliczenia nadal na poziomie 100%. Co więcej, dotąd nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu, jednakże – szczęśliwie dla przedsiębiorców – Polski Ład to zmieni. Po nowelizacji, odliczeniu będą podlegać koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które przyczyniły się do wytworzenia, rozwinięcia bądź ulepszenia danego kwalifikowanego IP przy jednoczesnym zastosowaniu preferencyjnego opodatkowania.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

 

Jedną z nowości, jaka zostanie wprowadzona Polskim Ładem – jest ulga na innowacyjnych pracowników. W ramach tego rozwiązania, przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia z tytułu ulgi B+R, będą uprawnieni by dokonać pomniejszenia kwot zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku mającej zastosowanie do podatnika (w przypadku opodatkowania według skali – najniższej stawki). W celu zakwalifikowania danego pracownika do ulgi, konieczne będzie spełnienie warunku, by czas jego pracy w ramach działalności B+R wynosił co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.

 

Ulga na robotyzację

 

Kolejna nowość w katalogu ulg dla biznesu, to ulga na robotyzację, która ma polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację dla tych, którzy zakupią i zainstalują robota przemysłowego. Występuje przy tym jednak zastrzeżenie, iż kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczeniu podlegać będzie jednak nie tylko koszt nabycia nowego robota przemysłowego (i opłaty leasingowe fabrycznie nowych robotów), lecz przykładowo także koszty usług szkoleniowych z nim związanych czy wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do jego prawidłowego uruchomienia i przyjęcia do używania.

 

Ulga na prototyp

 

Ten, kto przygotowuje prototyp, może obecnie zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie do kosztów uzyskania przychodu. Nowość przewidziana w Polskim Ładzie w postaci ulgi na prototyp, pozwoli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość tego odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 10% dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenie będzie limitowane do wybranych kategorii kosztów, wśród których można wskazać przykładowo na koszty nabycia nowych środków trwałych lub ich ulepszenia, a także koszty badań, ekspertyz i certyfikacji czy także weryfikacji technologii środowiskowych.

 

Ulga IPO

 

W ramach założeń Polskiego Ładu przewidziano także ulgę dla debiutantów giełdowych. Pojawi się dla nich bowiem opcja wspierająca poszukiwanie kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie, tj. w zakresie odliczeń kosztów pierwszej oferty publicznej. Wydatki tj. koszty dotyczące przygotowania prospektu emisyjnego, opłat notarialnych, sądowych, skarbowych i giełdowych oraz wydatki na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, debiutanci będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 150%. Limitowane do 50% będzie z kolei odliczenie kosztów bezpośrednio związanych z emisją, na usługi doradcze, prawne i finansowe dla których przysługiwało będzie 50% odliczenia (bez VAT), przy maksymalnym limicie 50 000 zł netto. Polski Ład ma w swych założeniach także prezent dla inwestorów – zniesienie podatku Belki dla tych, którzy kupią akcje spółki startującej na giełdzie, o ile zatrzymają je w portfelu inwestycyjnym przez kolejne 3 lata. Nawet, jeśli więc akcje spółki będą więcej warte po trzech latach, inwestor nie zapłaci 19% podatku z tytułu zysku osiągniętego na zbyciu tych akcji.

 

Ulga na ekspansję

 

Jednym z korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań proponowanych pod hasłem Polskiego Ładu, jest tzw. ulga na ekspansję skierowana do wszystkich tych, którzy mierzą się z wyzwaniami w obszarze ekspansji na rynki zagraniczne. Jej zamysł to możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków związanych ze zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów do podmiotów niepowiązanych. Stąd, wydatki na ekspansję zagraniczną będą mogły podlegać odliczeniu dwukrotnie – nie tylko jako koszty uzyskania przychodu, ale i w ramach proponowanej ulgi. Warto jednak wskazać, iż odliczenie będzie limitowane do kwoty 1 000 000 zł w roku podatkowym. Jako koszty kwalifikowane wskazać można przykładowo na wydatki związane z uczestnictwem w targach, działaniami promocyjno-informacyjnymi czy koszty dostosowywania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

 

Ulga konsolidacyjna

 

Kolejna ulga mająca na celu pomoc podatnikom w ekspansji, to ulga konsolidacyjna. Dzięki niej przejmujący alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI) lub spółkę kapitałową, w której ASI posiada lub nabędzie udziały/akcje, będą uprawnieni, by po raz drugi dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów nabycia udziałów lub akcji, jednak do wydatków podlegających takiemu odliczeniu nie będzie zaliczana cena poniesiona na nabycie tych udziałów/akcji oraz koszty finansowania dłużnego. Maksymalnie będzie można przy tym dokonać pomniejszenia do kwoty 250 000 zł w roku podatkowym. Skorzystanie z ulgi będzie możliwe pod pewnymi warunkami, w ramach których wskazać należy między innymi na wymóg, iż w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów/akcji spółka i podatnik nie mogli stanowić podmiotów powiązanych.

 

Ulga CSR

 

Dla przedsiębiorców dedykowana będzie również ulga polegająca na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność sportową, edukacyjną bądź kulturalną. Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu, a będzie ono będzie limitowane do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej. Koszty kwalifikowane to m.in. wydatki na finansowanie stypendium, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź uczestnictwa w takich zawodach czy koszty poniesione na rzecz instytucji kultury, uczelni artystycznych, publicznych szkół artystycznych.

 

Preferencyjny ryczałt dla inwestorów

 

Poza wyżej wskazanymi ulgami podatkowymi dla biznesu, warto wspomnieć, iż przygotowano także rozwiązanie w postaci ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP. W świetle proponowanych przepisów, cudzoziemiec lub Polak, który przez pięć lat był rezydentem innego kraju a po osiedleniu do Polski nadal będzie uzyskiwać dochody z zagranicy, będzie mógł płacić od nich ryczałt w wysokości 200 000 zł niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów zagranicznych rocznie, przenosząc do RP rezydencję podatkową. Skorzystanie z ryczałtu będzie wiązać się jednak z koniecznością dokonania inwestycji na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100 000 zł rocznie.

 

Oczywiście, tak jak już wspominaliśmy w ramach cyklu artykułów o Polskim Ładzie – mamy na ten moment do czynienia z projektem zmian, a zatem zastrzec należy, iż nie wiadomo jeszcze, jaka będzie treść przepisów wprowadzonych ostatecznie do porządku prawnego. O dalszych krokach ustawodawcy będziemy informować Państwa zatem na bieżąco. W przypadku rodzących się obecnie pytań bądź wątpliwości dotyczących ulg podatkowych oraz we wszelkich kwestiach podatkowych, zapraszamy Państwa uprzejmie do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy