Podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do zamieszczania w bazie sprawozdań na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zatwierdzonych przez odpowiedni organ rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji. W sprawozdaniu merytorycznym organizacje opisują główne działania podjęte w okresie sprawozdawczym, deklarują liczbę odbiorów tych działań, wyszczególniają źródła przychodów, rodzaje poniesionych kosztów, a także strukturę wynagrodzeń wewnątrz organizacji. Określają również z jakich uprawnień skorzystały w roku obrachunkowym tudzież czy realizowały zadania zlecone przez organy administracji publicznej.

 

Kto powinien złożyć sprawozdanie OPP?

 

Obowiązek dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania w danym roku środków z 1% podatku od osób fizycznych. Po raz pierwszy jednostki sporządzają i publikują sprawozdania OPP za rok obrotowy, w którym otrzymały status organizacji pożytku publicznego, a po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status OPP.

 

Do kiedy należy przesłać sprawozdanie OPP?

 

Zgodnie z art. 23 ust. 6-6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania.

Organizacje pożytku publicznego, dla których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zobowiązane są do zamieszczenia na stronie NIW zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności do 30 listopada roku następującego po roku, za który organizacja składa sprawozdania.

Termin złożenia sprawozdań OPP za 2020 r. dla organizacji, których rok obrotowy pokrywał się w rokiem kalendarzowym został przesunięty o trzy miesiące na mocy rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczania przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia termin określony w art. 23 ust. 6 w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. przedłuża się do dnia 15 października 2021 r. Drugi z terminów, tj. 30 listopada 2021, dotyczący podmiotów, których rok obrachunkowy nie jest rokiem kalendarzowym nie uległ zmianie.

 

Gdzie można złożyć sprawozdanie OPP?

 

Sprawozdania składane są za pośrednictwem strony https://opp.niw.gov.pl. Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu w przypadku nowych organizacji, użytkownik zostanie przekierowany do zakładki z podstawowymi danymi o jednostce. Następny krok to wypełnienie właściwych formularzy, m.in. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej czy sprawozdania merytorycznego. Po zweryfikowaniu przez system poprawności wypełnienia formularzy, sprawozdania są wysyłane elektronicznie i umieszczane w bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora NIW.

 

Gdzie można znaleźć aktualny wzór sprawozdania OPP?

 

Sprawozdania merytoryczne z działalności dla organizacji pożytku publicznego sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2018 poz. 2061).

 

Dla kogo uproszczone sprawozdanie OPP?

 

Na podstawie art. 23 ust. 6c ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) organizacje pożytku publicznego, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności, osiągnęły przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszczają na stronie NIW roczne sprawozdanie z działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

 

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami z działu księgowego TLhub, którzy chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością organizacji pożytku publicznego.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu