Czy uprawniony nabywca programu komputerowego może dokonać dekompilacji tego programu w celu poprawienia błędów mających wpływ na jego funkcjonowanie?

 

Powyższe zagadnienie było przedmiotem sporu między Top System SA (belgijska spółka rozwijająca oprogramowanie komputerowe i świadcząca usługi informatyczne) przeciwko Selor (belgijska instytucja publiczna odpowiedzialna za dobór i ukierunkowanie przyszłych pracowników służb administracji publicznej).

 

Top System jest dostawcą oprogramowania Top System Framework (dalej jako “TSF”). Selor posiadający licencję na to oprogramowanie, uznał, że jedna z funkcji programu jest wadliwa i samodzielnie podjął się naprawienia tego stanu rzeczy. Wobec powyższego dokonał dekompilacji części TSF w celu wyłączenia wadliwej funkcji.

 

Powyższe działanie zostało zakwestionowane przez Top System, które wystąpiło z powództwem o stwierdzenie, że dokonana dekompilacja wiąże się z naruszeniem praw wyłącznych do utworu, a także o zobowiązanie do naprawienia szkody w wyniku dekompilacji i powielenia kodów źródłowych.

 

Top System zarzuciło Selor, że ten dokonał dekompilacji należącego do Top System programu TSF nie będąc do tego upoważnionym ani na mocy umowy, ani obowiązujących przepisów prawa.

Sąd apelacyjny w Brukseli, który rozstrzygał sprawę zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „TSUE”) z pytaniami prejudycjalnymi dot. wykładni przepisów art. 5 ust. 1 oraz art. 6 dyrektywy Rady 91/250/EWG (implementowane do polskiego porządku prawnego art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

TSUE wydało wyrok, którego wnioski są następujące:

  1. Legalny nabywca programu komputerowego może dokonywać dekompilacji programu w celu poprawienia błędów mających wpływ na funkcjonowanie tego oprogramowania. 
  2. Uprawniony nabywca programu komputerowego może dokonać dekompilacji całości lub części tego programu w celu poprawienia błędów mających wpływ na jego funkcjonowanie, również w przypadku gdy poprawienie polega na wyłączeniu funkcji zakłócającej prawidłowe funkcjonowanie aplikacji, której program ten jest częścią.
  3. Uprawniony nabywca programu komputerowego, który chciałby dokonać dekompilacji tego programu w celu poprawienia błędów mających wpływ na jego funkcjonowanie, nie jest zobowiązany do spełnienia wymogów przewidzianych w art. 6 tej dyrektywy (zezwolenie uprawnionego nie jest wymagane na potrzeby uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi (interoperacyjności) ale również na potrzeby naprawy błędów w oprogramowaniu w celu normalnego korzystania z oprogramowania). Niemniej jednak nabywca ten jest uprawniony do dokonania takiej dekompilacji jedynie w zakresie koniecznym do poprawienia tych błędów i z poszanowaniem, w stosownym przypadku, warunków przewidzianych w umowie z uprawnionym z tytułu praw autorskich do tego programu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia naszych specjalistów w zakresie wykorzystania nowych technologii w Państwa organizacji, to zapraszamy do kontaktu. Nasz doświadczony zespół doskonale odpowiada na potrzeby firm inwestujących czas i finanse w rozwój nowych technologii – wskazujemy możliwości i dostępne drogi prawne do osiągnięcia założonych celów, a także na bieżąco weryfikujemy istotne zmiany prawne. Zachęcamy do współpracy.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001