Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, której przepisy miałyby wejść w życie w lipcu br., zaimplementuje do krajowego porządku prawnego przepisy unijne dot. tzw. pakietu e-commerce. 

 

Element strategii Unii Europejskiej

 

Unijny pakiet e-commerce jest jednym z elementów strategii Unii Europejskiej dotyczących jednolitego rynku cyfrowego. Uznano – biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży e-commerce – iż należy dostosować zasady VAT do jej specyfiki. Tym samym, pakiet wdraża mechanizmy związane z pobieraniem podatku VAT od transgranicznego handlu elektronicznego. Przyjęty cel to uszczelnienie wewnątrzwspólnotowego systemu VAT, ale i uproszczenie obowiązków VAT dla przedsiębiorców prowadzących głównie za pośrednictwem Internetu działalność w obszarze transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz odbiorców końcowych (konsumentów). Państwa członkowskie UE są zobowiązane, by wdrożyć przepisy do swojego porządku prawnego do dnia 1 lipca 2021 r.

 

Nowa podatkowa rzeczywistość e-commerce

 

Przykładowe przełomowe zmiany podyktowane pakietem e-commerce to:

  • jednolity próg rejestracji w całej UE dla sprzedaży wysyłkowej, do wysokości którego możliwe będzie rozliczanie VAT w państwie dostawcy i według obowiązującej w nim stawki (10 tys. euro);
  • system VAT-OSS, w ramach którego sprzedawcy będą składać deklaracje wyłącznie do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji, naliczając podatek VAT według stawek obowiązujących w krajach konsumpcji. Podatki zapłacone zostaną przekazane przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji do organów państwa członkowskiego konsumpcji;
  • rozszerzenie zakresu transakcji B2C ponad zakres objęty procedurą MOSS i udogodnienia przewidziane w ramach procedury VAT-OSS;
  • specjalna procedura VAT IOSS – skorzystanie z niej będzie możliwe w przypadku dokonywania przez podatnika sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich, czyli dostawy towarów wysłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, a także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium trzeciego lub z państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim (jednak pod pewnymi warunkami);
  • zwolnienia importowe – możliwe będzie stosowanie zwolnienia z VAT wyłącznie dla importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, ale jedynie w przypadku rejestracji i skorzystania z sytemu IOSS;
  • nowe obowiązki dla platform pośredniczących w internetowych zakupach pomiędzy konsumentami z UE a dostawcami spoza UE lub dostawcami, którzy oferować będą towary importowane spoza UE – platformy internetowe w pewnych sytuacjach będą mogły zostać potraktowane jako uczestnicy tych transakcji i dokonujący dostawy produktów, których zakup umożliwiają na swoich stronach internetowych.

Zakres oddziaływania

 

Nowe obowiązki będą dotyczyć zatem wielu podmiotów działających za pośrednictwem Internetu, lecz nie tylko. Należy wskazać, iż pakiet e-commerce wpłynie niewątpliwie na działalność:

  • sprzedawców towarów on-line (podmiotów działających w branży e-commerce);
  • firm prowadzących elektroniczne platformy handlowe;
  • podmiotów świadczących transgraniczne usługi;
  • firm uczestniczących w dostawach w charakterze przewoźników. 

 

O postępach działań krajowego ustawodawcy w związku z implementacją prawa unijnego, będziemy informować Państwa na bieżąco. Z kolei na rodzące się obecnie pytania i wątpliwości w zakresie VAT, nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy