Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe?

 

Sprawozdanie finansowe musi sporządzić każda firma prowadząca księgi rachunkowe np. ze względu na wielkość przychodów. A także wszystkie firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółek kapitałowych, osobowych jak i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Liczy się to jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

 

Brak obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego

 

Nie zawsze trzeba sporządzać sprawozdanie finansowe, na przykład gdy spółka jawna lub spółka partnerska osiąga przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro wówczas należy złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

 

Do kiedy trzeba przygotować sprawozdanie finansowe

 

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego, jeśli rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.  Następnie sprawozdanie potwierdzają odpowiednie organy w firmie np. walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. W jednoosobowej działalności gospodarczej także właściciel.

 

Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeżeli rok kalendarzowy i obrotowy się pokrywają.

 

Co w przypadku niezłożenia sprawozdania

 

Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający). Jeżeli pomimo wezwania KRS, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Możliwe jest również ustanowienie kuratora przez sąd, który będzie prowadził sprawy firmy.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości lub pytania dotyczące sprawozdania finansowego nasi eksperci chętnie udzielą Państwu odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu