Od 2022 roku nastąpiło kilka znaczących zmian w rozliczeniach z ZUS dla przedsiębiorców. Najważniejsze według nas zmiany to:

 

Prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu składek

 

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęła obowiązywać istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, którym są objęte m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy zapłacą składki po terminie.

Dotychczas osoby, które spóźniły się z płatnością składek chociażby o jeden dzień musiały złożyć do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie (wniosek US-9). Do końca 2021 roku niedotrzymanie terminu opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe lub opłacenie jej w niepełnej wysokości skutkowało ustaniem tego ubezpieczenia.

 

Przepisy umożliwią nabycie prawa do zasiłku osobom niezdolnym do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. – 30,10 zł). Nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Prawo do zasiłku przedawni się jeśli osoba nie ureguluje zadłużenia w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Przeszkodą w wypłacie zasiłku nie będzie zadłużenie wynoszące maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia.

 

Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu

 

W 2021 roku zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił co do zasady 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od 2022 roku miesięczny zasiłek przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.             

 

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku

 

Znaczącą  zmianą jest również inna forma ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Od 2022 roku nie trzeba ustalać jej na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy (albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy).

 

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego

 

W 2021 roku  jeśli występowały  przerwy w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wliczało się poprzednią niezdolność do pracy o ile była ona spowodowana tą samą chorobą, a przerwa nie przekraczała 60 dni.

 

Od 2022 roku nie ma znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie są wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży.

 

Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia

 

Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia można pobierać do 91 dni. Wyjątki stanowią osoby: chore na gruźlicę, niezdolne do pracy w okresie ciąży i niezdolne do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów. Osoba, która wykorzysta zasiłek chorobowy przez maksymalny okres a nadal będzie niezdolna do pracy, będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Może je otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy, jeśli rokuje odzyskanie zdolności do pracy po dalszym leczeniu lub rehabilitacji.

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu