Prezydent podpisał 1 czerwca 2023 r. ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, pakiet SLIM VAT 3, usprawni przede wszystkim rozliczanie podatku od towarów i usług przez przedsiębiorców. Swoim zakresem obejmuje jednak również inne ustawy, poprawiając m.in. sytuację podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego osiąganego przez osoby fizyczne.

 

Najem prywatny

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, jedyną możliwą formą opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtu wynoszą w zależności od wysokości osiąganych przychodów 8,5% lub 12,5%. Niższa stawka dedykowana jest przychodom w wysokości do 100 000 zł, natomiast wyższe przychody opodatkowane są stawką 12,5%. W przypadku małżonków osiągających przychody z najmu, limit ten traktowany jest łącznie, niezależnie od posiadanej wspólności lub rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie ze zmianami, które wprowadza SLIM VAT 3, próg powyżej którego obowiązuje wyższa, 12,5%  stawka podatku rozliczanego przez małżonków, podniesiony zostanie do 200 000 zł. Bez znaczenia pozostanie czy będą rozliczać te przychody odrębnie czy w całości zostaną  opodatkowane przez jednego z nich. Mimo że przepisy wejdą w życie w połowie roku, to będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 r., zatem wyższy próg będzie obowiązywał ich przez cały bieżący rok.

 

Ulga rehabilitacyjna

 

SLIM VAT 3 poszerza także krąg osób, objętych tzw. ulgą rehabilitacyjną. Dotychczas ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczała do nich: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe. Przepis po nowelizacji swoim zakresem będzie obejmował osoby zaliczane do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej zarówno przez podatników na których utrzymaniu pozostają dziadkowie jak i odwrotnie – przez wnuków utrzymujących swoich dziadków.

 

Ulga na dziecko

 

Znowelizowane przepisy znoszą limit dochodów, umożliwiających podatnikowi skorzystanie z ulgi na jedno dziecko. Zmiany dotyczą osób wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub niezdolne do pracy. Dotychczasowy próg wynosił 112 000 zł dla podatnika (pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim) i jego małżonka lub 56 000 zł dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim.  Od 1 lipca 2023 r. limity te zostaną zniesione a przepisy będą miały zastosowanie dla dochodów uzyskanych już od 1 stycznia 2023 r.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie zmian związanych z wejściem w życie pakietu ustaw SLIM VAT 3, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy