Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwana dalej „Ustawą”, w odniesieniu do umów najmu, dzierżawy i innych podobnych zawieranych w powierzchniach handlowych (powyżej 2000 m2) wprowadziła nowe rozwiązania zarówno dla najemców, jak i wynajmujących.

 

Zgodnie z nowym art. 15ze1  ust. 1 Ustawy, wysokość świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej (np. najemcy, dzierżawcy) należnych udostępniającemu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, ulega obniżeniu do 20% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy, a w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu – do 50% wysokości tych świadczeń należnych udostępniającemu na podstawie umowy.

 

Wprowadzony przepis ma na celu ułatwić proces obniżenia czynszu najmu w sytuacji wystąpienia lockdownu. Dzięki wprowadzonemu przepisowi, dochodzić będzie do automatycznego obniżenia czynszu najmu w czasie lockdownu do 20% wysokości świadczeń należnych najemcy oraz do 50 % wysokości świadczeń należnych najemcy przez okres trzech miesięcy od dnia zniesienia lockdownu. Obniżenie czynszu dotyczyć będzie wyłącznie umów zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

 

Automatyczne obniżenie czynszu najmu będzie miało zastosowanie tylko i wyłącznie na przyszłość. Oznacza to, że przepisy dotyczą lockdownów, jakie mogą wystąpić w przyszłości, nie zaś do poprzednio ustanowionych lockdownów. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu: „Zmiany zmierzają do uregulowania relacji pomiędzy udostępniającymi powierzchnię handlową a uprawnionymi do jej używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej podobnej umowy w okresach obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (zakaz), od dnia wejścia w życie nowelizacji. (...)”.

 

Jednocześnie wprowadzono rozwiązanie, na podstawie którego każda ze stron umowy może żądać oznaczenia przez sąd wysokości obniżenia świadczeń uprawnionego (art. 15ze1 ust. 2). Tym samym sąd będzie mógł – po rozważeniu interesów stron – określić inną wysokość czynszu, niż przewiduje Ustawa, a także oznaczyć sposób wykonania  umowy, np. poprzez odroczenie terminów zapłaty.

 

Eksperci z działu prawnego chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa cywilnego.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny