Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na podstawie których powstaje obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło.

 

Obowiązek ten nakłada art. 36 ustęp 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został wprowadzony na mocy art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która nie podlega zapisom Kodeksu pracy,
a regulowana jest Kodeksem cywilnym. Umowa ta nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym, czyli nie są od niej odprowadzane składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Nie jest też odprowadzana składka zdrowotna. Umowa o dzieło jest opodatkowana.

 

Wyjątkiem jest umowa zawarta z własnym pracownikiem. Taka umowa podlega oskładkowaniu.
Art. 627 Kodeksu cywilnego mówi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności autora. Rezultat umowy o dzieło powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. W umowie o dzieło osoba, która wykonuje tę umowę, odpowiada za osiągnięcie rezultatu.

 

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od jej podpisania.

 

Zgłoszeniu do ZUS będą podlegać umowy o dzieło:

  • zawarte z osobami, z którymi płatnicy składek nie pozostają w stosunku pracy;
  • lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem;
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem;
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgodnie z Ust. 17 do art. 36 ustawy systemowej:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli
w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

 

Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło to dodatkowe narzędzie dla ZUS. Ułatwi ono kontrole płatników i tych umów o dzieło, które nie są podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. A zatem informacja ta ma ułatwić kontrolę wywiązywania się z obowiązku ubezpieczeń. ZUS będzie również uprawniony udostępniać dane o zawartych umowach o dzieło ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych oraz organom krajowej administracji skarbowej.

 

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. 

 

Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

 

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło, w przypadku nie zgłoszenia umowy o dzieło –
w związku z którą powstał obowiązek zgłoszenia – naraża się na karę grzywny do 5000 złotych. Nasi eksperci oferują wsparcie w zakresie dopełnienia wszelkich formalności wynikających z nowo przyjętych przepisów. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy