Każdy przedsiębiorca, który posiada majątek trwały musi prowadzić ewidencję środków trwałych, które amortyzuje. Środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości to rzeczowe aktywa trwałe  i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe mogą podlegać modernizacji lub ulepszeniu. Przykładem może być mieszkanie, które wynajmujemy klientom. Jednakże, żeby taka modernizacja w ogóle mogła mieć miejsce, trzeba pamiętać, że wartość ulepszonego środka trwałego musi przewyższać wartość początkową środka trwałego bez ulepszenia.

 

Wszystkie koszty, które ponosimy w związku z modernizacją środka trwałego wchodzą w ciężar konta “Środki trwałe w budowie”, na podstawie którego będziemy wiedzieli o jaką kwotę zwiększyła się wartość środka trwałego po zakończeniu prac modernizacyjnych. Przykładami kosztów, które są związane z ulepszeniem środka trwałego są:

  • zakup i montaż nabytych elementów majątku trwałego (maszyny, urządzenia itp.)
  • uzyskanie pozwoleń, zezwoleń, odbiorów technicznych
  • koszty zatrudnienia pracowników (ich wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia oraz wszelkie świadczenia na ich rzecz)
  • zobowiązania, które podjęto w celu sfinalizowania budowy
  • odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinalizowania budowy
  • ubezpieczenia majątkowe środków trwałych będących w budowie

 

Przykładami kosztów, których nie można zaksięgować na koncie “Środki trwałe w budowie” są:

  • nieefektywne prace nad budową
  • kary, sankcje, opłaty i grzywny związane z budową
  • odsetki i prowizje od kredytów lub pożyczek powstałe już po zakończeniu inwestycji

 

Jeżeli modernizacja środka trwałego zakończyła się sukcesem, to na podstawie dokumentu OT (odbiór techniczny) przeksięgowuje się wartość ulepszenia na konto “Środki trwałe” zwiększając tym samym wartość początkową danego środka trwałego.

Wn konto 010 „Środki trwałe”,

Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”.

 

Jeżeli natomiast ulepszenie środka trwałego nie przyniosło zamierzonych efektów gospodarczych, lub zostało przerwane w trakcie, to koszty modernizacji przeksięgowuje się na konto “Pozostałe koszty operacyjne”.

Wn konto 765 „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 080 „Środki trwałe w budowie”.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości związane z ulepszaniem środków trwałych, z chęcią udzielimy odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu