Większość podmiotów w Polsce musi sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Istnieje jednak wąska grupa, której ustawa nakazuje sporządzać sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (w skrócie MSR). Ustawa określa jednak kto również może stosować MSR.

 

Ustawa o rachunkowości wskazuje dwie grupy podmiotów, które muszą obowiązkowo sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. Zaliczają się do nich:

  1. emitenci papierów wartościowych;
  2. banki.

Jednak istnieje możliwość, żeby sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie ze standardami MSR, jeśli podmiot nie należy do wyżej wymienionych grup, jednak musi on spełnić określone warunki:

  1. jednostki, które wchodzą w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR;
  2. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych, zamierzających się ubiegać lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  3. jednostki oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ten przedsiębiorca sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR.

Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania dla jednostek, które mogą stosować MSR podejmuje organ zatwierdzający (dla podpunktu a oraz b). Może on także podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania MSR (także dla podpunktu a oraz b).

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu