1. Składki ZUS:

 

SKŁADKI ZUS
SPOSÓB FINANSOWANIA I STOPA % SKŁADKI
RODZAJ UBEZPIECZENIAPRACODAWCAPRACOWNIK
Emerytalne9,76%9,76%
Rentowe6,50%1,50%
Chorobowe2,45%
Wypadkowe1,67%
Zdrowotne9,00%
Fundusz Pracy2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0,10%

 

 

 

 1. Preferencyjne składki ZUS:

 

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres styczeń-czerwiec 2024 r. nie mogą być niższe od kwoty:

 

248,41 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
101,81 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),
31,18 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
21,25 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec-grudzień 2024 r.  nie będą mogły być niższe od kwoty:

 

251,81 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
103,20 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),
31,61 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
21,54 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

 

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców:

 

Deklarując minimalną podstawę wymiaru  składki na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń-grudzień 2024 r. będą kształtowały się one następująco:

 

916,35 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
375,55 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),
115,01 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
115,01 zł – na Fundusz Pracy (2,45%),
78,40 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

 

 

 1. Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania w 2024 r.

 

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

A zatem kwota ww. należności w okresach od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia 2024 r. nie może być niższa niż odpowiednio 4242,00 zł oraz 4300,00 zł.

 

 

 1. Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Pracodawcy zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

 

 •  jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
 •  dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
 •  trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

 

Wysokość omawianej odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w okresach:

 

 •  od stycznia do czerwca 2024 r. – 63.630 zł (4.242 zł x 15);
 •  od lipca do grudnia 2024 r. – 64.500 zł (4.300 zł x 15).

 

 

 1. Wynagrodzenie przestojowe w 2024 r. dla pracowników pełnoetatowych:

 

 •   od stycznia do czerwca co najmniej 4242,00 zł
 •   od lipca do grudnia co najmniej 4300,00 zł.

 

 

 

W sytuacji jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci chętnie udzielą wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym.

 

 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu