W grudniu 2021 r. weszła w życie ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dalej: Ustawa), która daje nowe możliwości wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP) w biznesie, tworzenia produktów i usług, rozwiązań sztucznej inteligencji, prowadzenia analiz i badań.

 

Rozwiązania wprowadzone Ustawą mają na celu m.in. zwiększenie ilości wartościowych danych, które są publicznie dostępne (np. dane ekonomiczne, finansowe, meteorologiczne, dotyczące mobilności). Dane są udostępniane za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API) oraz w formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego. 

 

Ustawa wymienia następujące kategorie danych:

  • dane o wysokiej wartości – ich wykorzystanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla ogółu społeczeństwa, środowiska, gospodarki,
  • dane dynamiczne – dane podlegające częstym aktualizacjom lub aktualizacjom w czasie rzeczywistym (np. dane wygenerowane przez czujniki),
  • dane badawcze – dane wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,
  • dane przedsiębiorstw publicznych.

 

Udostępnienie lub przekazanie danych jest możliwe za pomocą Portalu danych, czyli systemu umożliwiającego udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

Obowiązkowi udostępnienia lub przekazywania informacji sektora publicznego podlegają głównie jednostki sektora finansów publicznych. Obowiązki istnieją jednak także po stronie użytkowników korzystających z udostępnianych lub przekazywanych informacji. Podmiot udostępniający może określić warunki ponownego wykorzystywania danych, m.in. ochrony danych osobowych. Użytkownik ISP wykorzystując ponownie dane, które są równocześnie danymi osobowymi, jest zobowiązany do spełnienia obowiązku informacyjnego stosownie do art. 14 RODO.

 

Jeśli jakieś kwestie związane z wykorzystaniem otwartych danych są dla Państwa niejasne lub potrzebujecie Państwo profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, to zachęcamy do kontaktu.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Krzysztof Jarosiński

Partner, radca prawny, audytor wiodący ISO 27001