Od ośmiu lat kwestią budzącą wątpliwości jest opodatkowanie zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszom w trakcie roku podatkowego. Spór dotyczy tego, czy podatek dochodowy należy zapłacić z chwilą wypłaty zaliczkowej dywidendy, czy też dopiero po zakończeniu roku podatkowego – gdy znany będzie podatek należny spółki za dany rok podatkowy.  Od niemal dwóch lat ten sam problem dotyczy również spółek komandytowych.

 

Spółki komandytowo-akcyjne i komandytowe podatnikami CIT

 

Problem opodatkowania zaliczek na poczet dywidendy wypłacanej komandytariuszom spółki komandytowo-akcyjnej pojawił się w 2014 r., a w przypadku spółki komandytowej w 2021 r., kiedy to spółki stały się podatnikami podatku CIT. Wówczas pojawił się obowiązek tzw. podwójnego opodatkowania – na poziomie spółki i na poziomie wspólnika.

 

Zasady opodatkowania dywidend wypłacanych komplementariuszom

 

Przychody komplementariusza z tytułu wypłaty zysku pozostałego do podziału po opodatkowaniu ze spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej podlegają opodatkowaniu według stawki 19%. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu wypłacanego komplementariuszom wprowadzono specjalny mechanizm umożliwiający zmniejszenie należnego do zapłaty podatku. Komplementariusz ma prawo do skorzystania z tzw. zwolnienia dywidendowego, które pozwala mu obniżyć kwotę podatku do zapłaty o podatek zapłacony przez spółkę, proporcjonalnie do jego udziału w zysku. Dzięki temu w wielu przypadkach może okazać się, że po stronie wspólnika w ogóle nie powstanie obowiązek podatkowy.

 

Problematyczne zaliczki

 

Problem pojawia się w momencie wypłaty zaliczek na poczet przyszłego zysku w trakcie roku podatkowego. W takiej bowiem sytuacji nie ma możliwości zastosowania tzw. zwolnienia dywidendowego. W chwili wypłaty zaliczki nie jest bowiem znany dochód spółki za dany rok podatkowy, a w konsekwencji nie jest znana kwota podatku CIT, jaką spółka będzie zobowiązana zapłacić.

 

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) nakazuje spółkom pobierać podatek przy wypłacie zaliczki na poczet zysku. Zdaniem DKIS w momencie wypłaty zaliczki powstanie zobowiązanie podatkowe. W momencie powstania zobowiązania podatkowego nie jest możliwe pomniejszenie kwoty do zapłaty o zapłacony przez spółkę podatek.  Zatem komplementariusz może wystąpić do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym po zakończeniu roku podatkowego. Przykładem takiego niekorzystnego dla podatników stanowiska może być chociażby interpretacja DKIS z dnia 13 sierpnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.488.2021.1.SJ) oraz z dnia 10 sierpnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.431.2021.3.AK).

 

Korzystne stanowiska sądów administracyjnych

 

Na szczęście odmienne stanowiska prezentują wojewódzkie sądy administracyjne (dalej: WSA). Ich zdaniem w przypadku zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi ustawodawca nie wprowadził obowiązku pobierania przez spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną zaliczek na podatek. Obliczenie wysokości podatku będzie możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Oznacza to, że obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty zaliczki na poczet udziału w zyskach przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu spółki. Zatem zaliczka wypłacona komplementariuszowi nie będzie opodatkowana na bieżąco.

 

Powyższy pogląd został potwierdzony m.in. w orzeczeniach WSA w Łodzi z dnia 4 listopada 2022 roku (sygn. akt I SA/Łd 481/22) oraz z dnia 20 października 2022 r. (sygn. akt I SA/Łd 526/22, I SA/Łd 512/22) oraz WSA w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. (sygn. akt III SA/Wa 1107/22) oraz WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 973-975/22).

 

Na ten moment większość przytoczonych orzeczeń jest nieprawomocna, a Naczelny Sąd Administracyjny do tej pory wydał zaledwie jeden wyrok (z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2048/18) dotyczący opodatkowania przychodu komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych. Można już jednak mówić o jednolicie ukształtowanej linii orzeczniczej.

 

Ciągle niekorzystne stanowiska DKIS

 

Mimo korzystnych orzeczeń sądów administracyjnych DKIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych ciągle prezentuje odmienne stanowisko nakazujące opodatkować zaliczki w momencie wypłaty zaliczki komplementariuszowi. Przykładem takiego stanowiska są m.in. interpretacje: z dnia 21 października 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.573.2022.3.IR) oraz z dnia 25 października 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.680.2021.2.AK).

Mamy nadzieję, że korzystna praktyka orzecznicza zostanie również podtrzymana przez Naczelny Sąd Administracyjny, a w konsekwencji przyczyni się do zmiany linii interpretacyjnej przez DKIS. W przypadku sporu z organem podatkowym podatnicy mają spore szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia przed sądem.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Wojciech Matuszczak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy