Główne typy sprawozdań finansowych

 

Do 30 czerwca każdy przedsiębiorca, którego okres obrachunkowy kończy się 31 grudnia ma obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Dla przedsiębiorców i księgowych jest to szczególnie ważny czas, ponieważ oznacza czas na podsumowanie wszystkiego, co zdarzyło się w minionym roku w firmie, i umieszczenie tego w sprawozdaniu finansowym.

 

O tym, jaką wersję sprawozdania finansowego powinno sporządzić przedsiębiorstwo, mówi Ustawa o rachunkowości, jednakże zastosowanie uproszczeń jest dobrowolne i zależy od organu zatwierdzającego jednostki.

 

Jakie są główne wersje sprawozdań finansowych?

 

W załącznikach Ustawy o rachunkowości wykazane są główne typy sprawozdań interesujące większość przedsiębiorców, którzy nie prowadzą banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji ani działalności pożytku publicznego. Są to:

  • Sprawozdanie finansowe jednostki dużej (załącznik 1.)
  • Sprawozdanie finansowe jednostki małej (załącznik 5.)
  • Sprawozdanie finansowe jednostki mikro (załącznik 4.)

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro

 

Sporządzając sprawozdanie jednostki mikro, korzystamy z uproszczeń wskazanych w Ustawie o rachunkowości, dzięki którym sprawozdanie sporządza się szybciej. Odbywa się to jednak kosztem informacji, które można w takim sprawozdanie zawrzeć. Z tego też powodu odradza się je podmiotom, które w kolejnym roku chciałyby starać się o leasing czy kredyt.

Aby móc sporządzić to sprawozdanie finansowe jednostka musi spełnić 2 z 3 podpunktów:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego musi być mniejsza lub równa 1,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy nie mogą przekraczać 3 mln zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty musi być mniejsze niż 10 osób.

Sprawozdanie finansowe jednostki małej

 

Jednostki małe stanowią najliczniejszą grupę jednostek, które podlegają pod Ustawę o rachunkowości. Zalicza się do nich jednostki, które nie przekroczą 2 z 3 wartości granicznych:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

Sprawozdanie sporządzone wg załącznika 5. jest bardziej rozbudowane niż to dla jednostek mikro, ale mniej szczegółowe niż to dla jednostek dużych, ponieważ wiele pozycji nie jest w nim wykazywanych, np. nie wyodrębnia się sald wynikających z transakcji z jednostkami powiązanymi kapitałowo. Dodatkowo, jeśli jednostka jest objęta obowiązkowym badaniem, to nie musi sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Szczegółowo o wszystkich uproszczeniach księgowych można przeczytać w Ustawie o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe jednostki dużej

 

Sprawozdanie finansowe jednostki dużej sporządzają wszystkie podmioty, które nie mogą stosować uproszczeń, tj. przekraczają minimum 2 wartości graniczne wspomniane wcześniej. Dodatkowo bez względu na wielkość jednostki muszą je sporządzać wszystkie jednostki zaufania publicznego oraz jednostki z sektora finansowego.

Jeśli jednostka podlega obowiązkowemu badaniu, to musi sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych.

Odnośnie do sprawozdania finansowego jednostka ma jedynie wybór, co do metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (pośrednia lub bezpośrednia) i postaci rachunku przepływów pieniężnych (porównawcza lub kalkulacyjna), inne jego elementy i forma są odgórnie narzucone.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu