W tym roku, tak jak i w roku ubiegłym, ostateczna data sporządzenia sprawozdania finansowego została przesunięta o 3 miesiące, czyli termin minął 30.06.2022 r. Stało się tak na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561). Decyzję o zmianie rozporządzenia podjęto przede wszystkim ze względu na trudną do przewidzenia dynamikę i skutki trwającej pandemii COVID-19, która w dużej części jednostek może powodować problemy z terminowym wykonaniem obowiązków sprawozdawczych. Dodatkowo wpływ miały postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych, które obecnie zmaga się z wdrażaniem zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu.

 

Sprawozdanie finansowe to informacje o sytuacji finansowej firmy przedstawione w uporządkowanej formie. Dostarcza ono szerokiemu gronu odbiorców wiele informacji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą być ze sobą porównywane. To, z jakich elementów musi składać się sprawozdanie finansowe, jest uregulowane w art. 45 ustawy o rachunkowości. Wśród tych elementów są bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Wszystkie te elementy powinny jak najwiarygodniej oddawać rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa. Regulacje krajowe, jak i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości kładą duży nacisk na zasadę wiernego i rzetelnego obrazu, w myśl której jednostki muszą jasno prezentować sytuację gospodarczą podmiotu. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, czyli dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zazwyczaj jest on zbieżny z końcem roku obrotowego, ale mogą być od tego wyjątki opisane w art. 12, ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ważnym jest zatem, żeby w informacjach dodatkowych ująć wszystkie zdarzenia wpływające na obraz jednostki, także te, które miały miejsce już po dniu bilansowym.

 

Ustawa o rachunkowości nie definiuje jednoznacznie zdarzeń po dniu bilansowym. Jednak pod koniec 5 rozdziału znajduje się zapis, z którego wynika, że zdarzenia po dniu bilansowym to wszystkie zdarzenia, które miały miejsce między dniem bilansowym (najczęściej 31 grudnia) a dniem ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodujące, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę jest nieuzasadnione. Niektóre ze zdarzeń mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w księgach rachunkowych (np. korekta przychodów ze sprzedaży, wykrycie błędów w zapisach w księgach rachunkowych w tym takich wynikających z oszustw), inne mogą wymagać jedynie zamieszczenia o nich informacji w informacjach dodatkowych (np. połączenie jednostki z inną jednostką, zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę).

 

Ważnymi po dniu bilansowym zdarzeniami, które warto pokazać w sprawozdaniu finansowym, są zdarzenia na rynku i na świecie, na które jednostka nie ma wpływu, a które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości. Przykładem takiego zdarzenia z poprzednich lat może być chociażby pandemia COVID-19, która po ponad dwóch latach dalej ma wpływ na przedsiębiorstwa we właściwie wszystkich krajach świata. Natomiast ze zdarzeń, które należałoby wziąć pod uwagę w bieżącym roku, możemy wymienić: wybuch wojny w Ukrainie, galopującą inflację czy wejście w życie tzw. Polskiego Ładu i kolejnych zmian w systemie podatkowym i składkowym.

 

Jeżeli rosyjska inwazja na Ukrainę nie dotyka jednostek bezpośrednio, czyli przedsiębiorstwo nie było w żaden sposób związane z firmami z Ukrainy czy Rosji lub nie zatrudniało wielu obywateli z Ukrainy, to dotknie ich pośrednio poprzez wzrost kosztów działalności związanych m.in. ze skutkami sankcji nałożonych na Rosję czy z zakazem wywożenia płodów rolnych z Ukrainy. Należy też dodać, że w związku z wojną mającą miejsce tak blisko nas poszerza się niepewność i strach związany z możliwością ataku również na Polskę, co może mieć wpływ na skłonność do ryzyka lub inwestowania przedsiębiorców.

 

Problem szybko rosnącej inflacji pojawił się już w zeszłym roku, w związku ze skutkami pandemii COVID-19, ale w tym roku problem jest jeszcze poważniejszy, co wiąże się z jeszcze większym wzrostem kosztów surowców, finansowania kapitałami obcymi czy kosztami zatrudnienia, bo pracownicy mogą domagać się podwyżek w celu zniwelowania negatywnych skutków inflacji.

 

Polski Ład i wszelkie zmiany podatkowe mają ogromny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw. Część przedsiębiorców, która w wyniku nowelizacji uznała dalszą działalność firmy za nieopłacalną, mogła po dniu bilansowym zdecydować się na likwidację lub np. dokonanie przekształcenia w inną formę prawną (przy czym przekształcenie nie powoduje zakończenia działalności jednostki). Skutki z tym związane mogą więc wpłynąć na zdolność jednostki do kontynuacji działalności lub podlegać wykazaniu w dodatkowych informacjach i objaśnieniach jako zdarzenia po dacie bilansu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu