Jednym z podstawowych obowiązków podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów jest sporządzanie co najmniej raz w roku spisu z natury, potocznie nazywanego również remanentem. Jest to faktyczne policzenie ilości towarów posiadanych przez firmę, które nie zostały sprzedane, ale są przeznaczone na handel. m.in. towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki oraz odpady.

 

Kiedy należy sporządzić spis z natury?

 

Spis z natury należy sporządzać: na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia, w razie zmiany wspólnika, w razie zmiany proporcji udziału wspólników, w związku z likwidacją działalności, bądź w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym. Należy również zaznaczyć, że remanent sporządzony na dzień 31 grudnia, jest jednocześnie remanentem na dzień 1 stycznia, czyli na początek roku kolejnego.

 

Jak ująć remanent w KPIR?

 

Spis z natury musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji jako suma. Remanent sporządzony na koniec roku należy ująć w ostatniej pozycji w KPIR za dany rok podatkowy. Jednocześnie wartość remanentu należy ująć jako pierwszy wpis w KPIR otwierający księgę na kolejny rok podatkowy.

 

Co powinien zawierać spis z natury?

  • Imię i nazwisko właściciela zakładu,
  • datę sporządzenia spisu oraz numer spisu,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników oraz ich ilość,
  • jednostkę miary oraz cenę za jednostkę miary,
  • wartość towarów,
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzulę oraz podpisy osób sporządzających spis oraz właściciela zakładu.

 

Dochodem  .wynikającym  z  KPIR   jest  różnica  między  przychodami  a  kosztami,   powiększona o różnicę między wartościami remanentów z początku i z końca roku. Jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa od wartości remanentu początkowego, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. W przypadku, gdy wartość remanentu na koniec roku jest niższa niż na początek, wtedy o tę różnicę koszty zostaną zwiększone. 

 

Jeśli opisana procedura przeprowadzenia remanentu nadal wzbudza jakiekolwiek pytania to zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielą Państwu szczegółowych wyjaśnień w danym zakresie.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu