Sprawozdanie finansowe każdej jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

W oparciu o Art. 48 ustawy o rachunkowości, informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do uszczegółowienia i uzupełnienia danych zawartych w elementach sprawozdania finansowego.

 

Co musi zawierać informacja dodatkowa?

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego.

 

Przykłady:

 • omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji), aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów  w zakresie, w jakim ustawa  pozostawia jednostce prawo wyboru;
 • przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości i wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sprawoz­danie finansowe, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego;
 • przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki;
 • informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawoz­dania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
 • informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat;
 • informacje o ważnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią liczbowo-opisowe uzupełnienie (uszczegółowienie, wyjaśnienie, rozszerzenie) danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

 

Przykłady:

 • może rozszerzyć zakres podawanych informacji, jeżeli jest to niezbędne dla właściwej oceny jej sytuacji w okresie sprawozdawczym (na co zezwala art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości);
 • może przyjąć formę prezentacji uwzględniającą charakter, rodzaj czy rozmiary działalności, a mianowicie formę tabelaryczną (noty), formę opisową albo formę mieszaną (tabelaryczno-opisową);
 • powinna ujmować dane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach, zachowując kolejność dat (okresów sprawozdawczych i porównawczych) zastosowaną w innych obowiązujących ją elementach sprawozdania finansowego;
 • powinna podawać dane wyrażone w kwotach z taką samą dokładnością, jaka została przyjęta w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.

 

Jaki jest przyjęty formalny  format sporządzania informacji dodatkowej ?

 • Zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, który wszedł w życie 1 października 2018 r., sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W szczegółowym ujęciu jest to forma nieustrukturyzowana. Postać ta ma charakter pliku zapisywanego w dowolnym formacie, który można zapisać i odczytać przy użyciu programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, graficznego, czy mieszanego.

 

Informacja dodatkowa  jest nierozłącznym elementem sprawozdania finansowego, gdyż pełni równie ważną funkcję co inne elementy raportu. Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji o bilansie, rachunku zysków i strat, a także rachunku przepływów pieniężnych. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej.

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu