Najbliższy rok przyniesie szereg zmian w oznakowywaniu produktów żywnościowych zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie polskim. Większość zmian podyktowana jest strategią „Europejskiego Zielonego Ładu”. W ramach wewnętrznej strategii „Od pola do stołu” wydano dokument „Ocena wpływu na wprowadzenie” (ang. inception impact assessment) dotyczący planowanego wniosku zmiany rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…).

 

Jednym z planowanych działań Komisji jest wystosowanie wniosku dotyczącego zharmonizowanego obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania oraz ustalenia profili składników odżywczych w celu ograniczenia promocji żywności bogatej na przykład w sól, cukry i / lub tłuszcz. Obowiązkowe oznaczanie wartości odżywczej z przodu opakowania miałoby wejść do porządku prawnego z końcem marca 2022 roku. W dokumencie wskazano, iż rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności wymagało już ustalenia profili składników odżywczych, a niedawna ocena tego rozporządzenia, opublikowana wraz ze strategią „Od pola do stołu” stwierdza, że kwestia profili składników odżywczych pozostaje aktualna i konieczna do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów. 

 

Komisja planuje także rozszerzyć obowiązkowe oznaczenia pochodzenia niektórych produktów żywnościowych oraz przejrzeć w celach ewentualnej korekty przepisy UE dotyczące oznaczania daty („spożyć do” i „najlepiej spożyć przed”). Jednym z podstawowych założeń zmian jest ograniczenie marnowania żywności, które spowodowane jest często opatrywaniem produktów żywnościowych datą z zapisem „spożyć do”, sugerującym, że dany produkt nie nadaje się już do spożycia po tym terminie. Zmiany nastąpić mają najpóźniej w czwartym kwartale 2022 roku. 

 

W prawie polskim w temacie etykietowania produktów żywnościowych ważnym projektem mogącym przyczynić się do polepszenia warunków hodowli zwierząt gospodarskich jest projekt ogólnounijnego logo dla żywności produkowanej zgodnie z wyższymi standardami dobrostanu zwierząt niż te zapisane w prawodawstwie UE. Dlaczego logo może przyczynić się do polepszenia bytu zwierząt hodowlanych? Projekt zakłada, że system etykietowania powinien obejmować cały okres życia zwierzęcia, w tym transport i ubój, co może dodatkowo zmotywować hodowców do wprowadzenia lepszych warunków. Co więcej, system etykietowania powinien współgrać z istniejącym oznakowaniem na szczeblu krajowym. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy logo stanie się elementem obligatoryjnym oznaczeń produktów. 

 

W planowanym projekcie ustawy o zmianie krajowej ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 630) przewidywane jest wprowadzenie oznakowania „DobrostanPlus”. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że oznakowanie będzie mogło być wykorzystywane na takich samych zasadach jak oznakowanie ,,Produkt Polski”, a zatem „zarówno na etapie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa, jak i na dalszych etapach sprzedaży – do produktów będących w sklepie włącznie”. Na początku, z uwagi na braki rozwiązań systemowych z oznakowania ,,DobrostanPlus” będą mogły korzystać jedynie produkty pochodzące z gospodarstw rolników realizujących działanie „Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Ustawodawca wskazuje, że celem działania jest zapewnienie podwyższonych, względem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, co z kolei powinno przełożyć się na jakość produktów pozyskiwanych od tych zwierząt. Na chwilę obecną projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

 

Eksperci z działu prawnego chętnie doradzą Państwu we wszelkich zagadnieniach związanych z problematyką prawa rolnego i żywnościowego. Zapraszamy do kontaktu. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny