Z dniem 01 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany do ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przewidują one rozwiązania, które w znaczący sposób upraszczają procedury dotyczące podejmowania działalności nierolniczej na gruntach rolnych. 

 

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że w przypadku uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji, obowiązkowa jest zapłata określonej należności oraz opłat rocznych. Nowe regulacje przewidują jednak wyjątki od tej zasady, w związku z czym obowiązek dokonania zapłaty należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej nie będzie dotyczył przypadków, w których spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

  • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej dotyczyć będzie części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym. Nie może być to powierzchnia większa niż 0,05 ha;
  • właściciel gruntów wyłączanych z produkcji rolnej, zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji. 

Do wyłączenia gruntów nie jest konieczne przeznaczenie ich na cele nierolnicze miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Osoba, która w zabudowie zagrodowej będzie chciała wykonywać działalność inną niż rolnicza, jest zobowiązana powiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy. Wraz z powiadomieniem należy złożyć wspomniany wyżej wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji. Powiadomienie oraz wniosek powinny być złożone w terminie 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia działalności innej niż rolnicza na gruntach rolnych. Podejmowanie działalności innej niż rolnicza bez dokonania powiadomienia właściwego starosty jest zagrożone karą pieniężną w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

 

Na potrzeby wprowadzenia opisanych rozwiązań w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych zamieszczona została definicja “zabudowy zagrodowej”.  Pojęcie to oznacza budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

 

Nasi eksperci z działu prawnego TLhub chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa wątpliwości w zakresie wprowadzanych zmian prawnych oraz udzielą pomocy w ramach bieżącej obsługi działalności. 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Prof. UAM dr hab. Katarzyna Leśkiewicz

Partner, radca prawny