W życiu gospodarczym przedsiębiorstwa może zdarzyć się sytuacja, w której nastąpi przejście z prowadzenia ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na ewidencję w formie ksiąg rachunkowych. Taka sytuacja może być podyktowana powstaniem obowiązku zmiany formy ewidencji księgowej lub dobrowolną decyzją w celu bardziej szczegółowej analizy składników działalności gospodarczej.

 

Obowiązek zmiany ewidencji na księgi rachunkowe powstanie, gdy działalność, która dotychczas ewidencjonowała zdarzenia gospodarcze przy pomocy PKPiR przekroczy w roku obrotowym limit przychodów netto wynoszący aktualnie 2 000 000 euro. Wtedy od następnego roku obrotowego przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

W celu przeprowadzenia operacji przejścia z ewidencji księgowej w formie PKPiR na księgi rachunkowe zgodnie z przepisami konieczne jest podjęcie następujących kroków:

  • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na ostatni dzień roku obrotowego;
  • sporządzenie spisu z natury oraz wykazu aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrotowego;
  • opracowanie polityki rachunkowości jednostki, która powinna zawierać takie elementy jak m.in. określenie roku obrotowego, metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego oraz zakładowy plan kont;
  • otwarcie ksiąg rachunkowych na pierwszy dzień nowego roku obrotowego dbając o uwzględnienie poszczególnych wartości z wykazów w odpowiednich pozycjach bilansu otwarcia;
  • w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności konieczne będzie także zaktualizowanie wpisu w CEIDG lub złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o zmianie formy ewidencji księgowej.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami otwarcia ksiąg rachunkowych na pierwszy dzień roku obrotowego należy dokonać w ciągu 15 dni od dnia tego zdarzenia.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zarówno w wyniku powstania obowiązku, jak i dobrowolne przynosi wiele zalet w zakresie analityki przedsiębiorstwa. Dzięki bardziej szczegółowym zapisom księgowym można uzyskać precyzyjne dane na temat majątku oraz źródeł jego finansowania. Pod tym względem przejście z PKPiR na księgi rachunkowe jest jak najbardziej korzystne dla działalności. Jeżeli w Państwa działalności gospodarczej będzie miało miejsce przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe, nasi specjaliści chętnie pomogą w tym procesie i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu