Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „projekt ustawy”). Wprowadza on istotne zmiany m.in. w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj.  z dnia 13 stycznia 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 461, dalej jako „ukur”). O najważniejszych z nich dowiecie się Państwo w dalszej części artykułu.

 

 

Rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod stosowania ukur

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, przepisy ukur stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni wynoszącej co najmniej 0,3 ha. Co istotne, dla zastosowania ustawy nie jest wymagane, aby cała nieruchomość miała charakter rolny – wystarczy by taki charakter miała jedynie jej część (czyli była nieruchomością tzw. „mieszaną”).

W projekcie ustawy postanowiono zmienić aktualny stan rzeczy. W przypadku przyjęcia projektu ustawy w proponowanej formie, przepisy ukur nie będą miały zastosowania do nieruchomości, których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha. Co za tym idzie, ustawa nie będzie miała już zastosowania do każdej nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 0,3 ha, lecz jedynie do nieruchomości, w skład których wchodzą grunty rolne o powierzchni co najmniej 0,3 ha.

 

 

Nabycie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

Projektodawcy proponują również rozszerzenie katalogu przypadków, w których do nabycia nieruchomości rolnych nie jest wymagana zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, zgoda Dyrektora Generalnego KOWR nie będzie wymagana w przypadkach nabycia nieruchomości rolnej:

  • w wyniku podziału bądź łączenia spółek prawa handlowego,
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy bądź spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
  • zbywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa.

 

Obowiązki wynikające z nabycia nieruchomości obejmą mniej przypadków

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

W aktualnym stanie prawnym przewidziano jednak wyjątki od powyższej zasady. Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu przypadków, w których na nabywców nieruchomości rolnej nie będą nakładane obowiązki wynikające z nabycia tejże nieruchomości. Projektodawcy proponują, aby przepisów nakładających obowiązki na nabywców nieruchomości nie stosować również do nieruchomości, które są zbywane lub oddawane w posiadanie:

  • parkowi narodowemu, na cele związane z ochroną przyrody,
  • spółdzielni produkcji rolnej jako wkład gruntowy,
  • w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego.

 

Pozostałe zmiany

 

Poza wymienionymi wyżej zmianami w stosunku do obowiązujących przepisów, na uwagę zasługują także:

  • rozszerzenie kręgu „osób bliskich”,
  • rozszerzenie katalogu przypadków nabycia nieruchomości rolnych, które nie będą podlegały pod ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • rozszerzenie katalogu przypadków wyłączających stosowanie prawa nabycia przez KOWR,
  • rozszerzenie katalogu sytuacji, w których KOWR działającemu na rzecz Skarbu Państwa nie będzie przysługiwało prawo pierwokupu.

Jeżeli po przeczytaniu powyższego artykułu powstały po Państwa stronie pytania, to zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z działu prawnego TLhub z chęcią wyjaśnią wszelkie nurtujące Państwa kwestie.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Anna Szarzewska-Vogt

Radca prawny