Od nowego roku znaczącej zmianie ulegnie wygląd oraz funkcja formularza PIT-2. Do tej pory składany był on jako oświadczenie osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych i dotyczył możliwości uwzględniania w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy części kwoty wolnej od podatku. Teraz formularz ten zyska nowe funkcjonalności oraz znacząco zwiększy grono podmiotów, które będą mogły go wypełniać.

 

Od 2023 roku PIT-2 stanie się swego rodzaju „super formularzem”. Będzie dotyczył aż 5 różnych oświadczeń oraz 3 wniosków, które podatnicy będą mogli składać. Dodatkowo jego składanie nie będzie już zarezerwowane jedynie dla osób uzyskujących przychody ze stosunku pracy – będą go mogły również składać osoby pracujące na umowie zleceniu, umowie o dzieło czy osoby będące członkami zarządu.

 

Przyjrzyjmy się więc oświadczeniom i wnioskom, które znajdą się na nowym formularzu PIT-2:

  1. Oświadczenie o stosowaniu odpowiedniej proporcji kwoty wolnej od podatku (np. 1/12) – to właśnie ono było do tej pory celem formularza PIT-2. To, co ulega zmianie, to zakres jego obowiązywania (nie dotyczy już jedynie stosunku pracy) oraz liczba podmiotów, do których można go złożyć. Od 2023 roku takie oświadczenie będzie można złożyć nawet do 3 różnych płatników i każdy z nich będzie miał obowiązek pomniejszania miesięcznych zaliczek na podatek o proporcjonalną część kwoty zmniejszającą podatek – odpowiednio będzie to 1/12 w przypadku 1 płatnika, 1/24 w przypadku 2 płatników oraz 1/36 w przypadku 3 płatników. To oczywiście podatnik będzie decydował, do ilu płatników oświadczenie będzie składane i w związku z tym na nim będzie ciążył obowiązek prawidłowego informowania płatników o wartości kwoty zmniejszającej podatek.
  2. Oświadczenie o zastosowanie kwoty wolnej od podatku przez organ egzekucyjny lub podmiot przejmujący obowiązki płatnika – takie same oświadczenie jak w punkcie 1, ale dotyczące organów egzekucyjnych lub podmiotów niebędących następcami prawnymi (najczęściej będzie to komornik sądowy).
  3. Oświadczenie ws. preferencyjnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem – od dłuższego czasu w przepisach istnieje możliwość preferencyjnego obliczania zaliczek miesięcznych w przypadku podatników rozliczających się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Co do zasady preferencja ta obejmowała możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatnika części kwoty zmniejszającej podatek należącej do małżonka lub dziecka oraz stosowania przez cały rok stawki podatku z pierwszego progu skali podatkowej. Do tej pory oświadczenie to nie miało żadnego dedykowanego formularza. Teraz będzie można do tego wykorzystać PIT-2, ale począwszy od zaliczek z 2023 roku.
  4. Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (KUP) z uwagi na miejsce zamieszkania – kolejne oświadczenie, które od dawna funkcjonowało w przepisach, ale nie posiadało żadnego dedykowanego formularza do jego składania. Do tej pory pracodawcy przy podpisywaniu umowy otrzymywali od podatników informację o miejscu ich zamieszkania i na tej podstawie stosowane były właściwe koszty uzyskania przychodów. Jednak taki sposób postępowania często prowadził do nieporozumień, ponieważ podatnicy podawali jako adres zamieszkania miejsce meldunku (np. rodzinny dom), a nie miejsce, gdzie faktycznie przebywają/mieszkają. Od 2023 będzie to już musiało być jasno wskazane w PIT-2.
  5. Oświadczenie o zastosowaniu zwolnień (ulga na powrót, 4+ oraz dla seniorów) – ostatnim oświadczeniem, jakie będzie można złożyć za pośrednictwem tego superformularza, jest możliwość preferencyjnego opodatkowania jako osoba z danej grupy która została uprzywilejowana przez ustawodawcę. Obecnie istnieją trzy takie grupy: seniorzy, rodziny 4+ oraz osoby zmieniające rezydencję podatkową. W ramach tych grup nie są wyszczególnione osoby do 26 roku życia, u których zwolnienie z PIT stosowane jest z mocy ustawy i nie wymaga składania żadnych dodatkowych oświadczeń (można natomiast z niego zrezygnować, o czym poniżej).
  6. Wniosek o niestosowania ulgi 26 lub pracowniczych KUP – pierwszym wnioskiem, jaki można złożyć przy wykorzystaniu PIT-2, jest wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych (osób do 26 roku życia) lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Szczególnie ta druga opcja jest warta do rozważenia przez osoby, które uzyskują swoje przychody z różnych źródeł. Pamiętać bowiem należy, że takie podmioty mają limitowaną wartość rocznych kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli więc każdy z płatników stosowałby pełne koszty przy wyliczaniu zaliczek na podatek, to na koniec roku podatnik miałby obowiązek dopłaty podatku z uwagi na limit kosztów w zeznaniu rocznym.
  7. Wniosek o niestosowania 50% KUP – podobną formę będzie mieć również wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Podobnie jak w punkcie 6 przesłanką tego wniosku także jest limit wprowadzony w ustawie, którego wartość wynosi 120 000 zł rocznie.
  8. Wniosek o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym – ostatni wniosek jest też chyba najkorzystniejszy z punktu widzenia podatnika, ponieważ zgodnie z nim płatnik w ogóle ma nie pobierać zaliczki na podatek. Najczęściej tego typu wnioski dotyczą osób, które pracują sporadycznie i przewidują, że nie osiągną rocznych przychodów na poziomie 30 000 zł. Trzeba jednak mieć świadomość, że w sytuacji, gdy taka osoba zarobi więcej niż 30 000 zł w roku podatkowym, to od nadwyżki nie będzie już mogła zastosować zmniejszenia zaliczki o część kwoty zmniejszającą podatek.

Nowy superformularz będzie można składać od nowego roku i będzie miał on zastosowanie do przychodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2023.

Ważną informacją jest również fakt, że dotychczasowe oświadczenia składane na starym formularzu PIT-2 (obowiązującym w 2022 roku) oraz w innych formach zachowują swoją skuteczność. Oznacza to, że o ile dotychczasowe dane nie uległy zmianie, nie ma konieczności ponownego składania tych samych oświadczeń, tyle że tym razem na nowym formularzu PIT-2.

Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować się z nami w zakresie nowych regulacji, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy