Z dniem 1 grudnia 2021 r. uruchomiony został Krajowy Rejestr Zadłużonych, uregulowany ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jednym z założeń utworzenia Rejestru jest zagwarantowanie powszechnego dostępu do informacji o osobach zadłużonych. Korzystanie z niego może okazać się szczególnie ważne dla bieżącego obrotu gospodarczego.

 

Kto może znaleźć się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

 

Mogą to być przede wszystkim osoby oraz podmioty, w stosunku do których jest lub było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe albo w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W Krajowym Rejestrze Sądowym możemy szukać także informacji na temat osób i podmiotów, wobec których toczyło się postępowanie egzekucyjne, a egzekucja okazała się być nieskuteczna. Rejestr zawiera również dane osób, co do których prowadzona jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Ponadto, jeżeli ogłoszono upadłość określonej spółki osobowej, Krajowy Rejestr Zadłużonych jest źródłem informacji o wspólnikach tej spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. 

 

Kto może uzyskać dostęp do powyższych informacji?

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych podzielony został na cztery odrębne, dedykowane Portale. Wyżej wskazane informacje znajdują się w Portalu Publicznym, do którego dostęp jest bezpłatny. Z Portalu Publicznego może korzystać każda zainteresowana osoba. W celu wyszukania informacji o danej osobie lub podmiocie znane nam musi być przynajmniej jedno z następujących kryteriów: nazwa podmiotu, identyfikator podmiotu (np. NIP, KRS), imię i nazwisko lub firma osoby fizycznej, identyfikator osoby fizycznej (np. NIP, PESEL), sygnatura sprawy prowadzonej wobec osoby lub podmiotu. 

 

Jakie inne funkcje pełni Krajowy Rejestr Zadłużonych?

 

Poza Portalem Publicznym, Krajowy Rejestr Zadłużonych wyodrębnia także m.in. Portal Użytkowników Zarejestrowanych. Dotyczy on postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach Portalu możliwe jest składanie wniosków i pism procesowych, przeglądanie akt oraz odbieranie korespondencji w tych postępowaniach. 

 

Jakie korzyści płyną z uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych?

 

Korzystanie z Krajowego Rejestru Zadłużonych może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz bezpieczeństwo prawne prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Rejestr stanowi źródło wiedzy dla wierzyciela o tym, jak wygląda sytuacja finansowa jego kontrahenta. Zainteresowany przedsiębiorca w prosty sposób może dowiedzieć się o niewypłacalności drugiej strony umowy lub prowadzonych przeciwko niej postępowaniach (upadłościowych, restrukturyzacyjnych, egzekucyjnych).

 

Nasi eksperci z działu prawnego TLhub chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa wątpliwości w zakresie wprowadzanych zmian prawnych oraz udzielą pomocy w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstwa. 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Marcin Błaszyk

Partner, radca prawny