Wprowadzenie rozwiązania w postaci „grupy VAT” będzie stanowić implementację do krajowego porządku prawnego art. 11 dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywy VAT). Od 2022 roku z nowego rozwiązania będą mogły dobrowolnie skorzystać podmioty działające w ramach podatkowej grupy kapitałowej do celów CIT (zwane dalej: PGK). Ministerstwo Finansów przewiduje jednak, że taka możliwość zostanie rozszerzona na inne grupy podatników rok później. Obecnie zaprojektowane regulacje dotyczące stricte PGK trafiły do otwartych prekonsultacji.

 

Istota grupy VAT

 

To status podatnika podatku od towarów i usług możliwy do uzyskania wspólnie przez grupę podatników ściśle powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie jako prawna forma współdziałania do celów VAT. Ten rodzaj podatnika istnieć będzie tylko do celów VAT, a po przystąpieniu do grupy VAT istniejąca jednocześnie odrębna forma prawna członka grupy straci znaczenie w kwestiach VAT.

 

Kto będzie mógł tworzyć grupę VAT?

 • podatnicy tworzący PGK mający siedzibę na terytorium kraju;
 • podmioty, które tworzą PGK wraz z oddziałami podmiotów mających siedzibę poza terytorium kraju w zakresie, w jakim stanowią stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 • w związku z powyższym – status grupy VAT będą mogły uzyskać podmioty, które spełnią przesłanki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawie o CIT) dla uznania ich za PGK, ale również spełnią przesłanki nałożone projektowanymi regulacjami, jakie wprowadzone zostaną w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawie o VAT).

Warunki dla uznania za grupę VAT w świetle projektowanej regulacji w ustawie o VAT

 • powiązania finansowe rozumiane jako posiadanie przez jeden z podmiotów tworzących grupę VAT bezpośredniego udziału w wysokości 75% w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych podmiotów;
 • powiązania o charakterze ekonomicznym, za które uważa się taki sam charakter głównej działalności członków grupy, ale także uzupełnianie się i współzależność prowadzonej działalności czy też prowadzenie działalności w całości lub w dużej mierze wykorzystywanej przez członków grupy, a więc następujące warianty:
  • wariant I – gdy działalność członków grupy VAT jest tego samego rodzaju, nawet jeżeli ich działania są prowadzone w różnych sektorach gospodarki;
  • wariant II – gdy towary lub usługi wytwarzane przez członka grupy VAT są niezbędne do działania dla innych członków;
  • wariant III – gdy podmiot bezpośrednio dostarcza towary lub usługi innemu członkowi, nawet jeśli działalność tego ostatniego nie jest koniecznie zależna od tych dostaw lub usług (np. świadczone są usługi wsparcia).
 • powiązania o charakterze organizacyjnym jako całkowicie lub częściowo dzielone struktury zarządzania skutkujące podejmowaniem decyzji w grupie VAT przez jeden podmiot, który zapewnia strategiczne przywództwo dla całej grupy stającej się już w rozumieniu ustawy o VAT pojedynczym podatnikiem, w tym:
  • wyodrębnienia takiego podmiotu zarządzającego w całej grupie VAT można dokonać na podstawie jego miejsca w hierarchii lub rodzaju działań, o których ma prawo decydować. Wymaga się, by podmiot ten był w stanie narzucić swoją wolę pozostałym członkom grupy VAT podlegającym jakiejś formie nadzoru i rozliczalności.
 • wyżej wymienione powiązania muszą istnieć zarówno w trakcie zawiązywania grupy VAT oraz nieprzerwanie przez okres na jaki powstała.

Korzyści z uzyskania statusu grupy VAT

 

Charakterystyczna dla dostaw towarów i świadczenia usług przez podmioty należące do grupy VAT będzie neutralność podatkowa, przejawiająca się tym, iż czynności wewnątrz grupy VAT nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.Tym samym, wystąpi brak konieczności wystawiania faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy przykładowo nota księgowa) oraz brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

 

W kwestii podejmowanych przez ustawodawcę działań w związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego formy prawnej do celów VAT w postaci „grupy VAT” – będziemy informować Państwa na bieżąco. Z kolei w przypadku rodzących się obecnie pytań bądź wątpliwości we wszelkich kwestiach podatkowych, zapraszamy Państwa do kontaktu.

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Mateusz Chłosta

Partner, doradca podatkowy