Interpretacja ogólna (znak PT1.8101.1.2021) w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe (art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT).

 

Opis zagadnienia objętego zakresem interpretacji ogólnej

 

Często zdarzają się sytuacje, w których pomiędzy właścicielem wynajmującym nieruchomość, a osobą fizyczną zamieszkującą tę nieruchomość jest podmiot pośredniczący. Sytuacja ta wygląda następująco: właściciel nieruchomości wynajmuje/wydzierżawia nieruchomość podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który z kolei wynajmuje/wydzierżawia tę nieruchomość osobie fizycznej. Właśnie w przypadku tego typu sytuacji powstawały wątpliwości co do charakteru wynajmowania/wydzierżawiania nieruchomości przez właściciela na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – w kontekście warunku omawianego zwolnienia, tj. celu mieszkaniowego tego świadczenia lub wykonywania takich czynności na rzecz społecznych agencji najmu. Ten aspekt jest więc przedmiotem omawianej interpretacji. Dalsze czynności dokonywane przez podmiot pośredniczący na kolejnych etapach tj. wynajem/dzierżawa na rzecz następnych podmiotów, np. osób fizycznych nie są już rozpatrywane.

 

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT określa następujące (łączne) warunki zastosowania zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości:

 

1) wynajmowana/dzierżawiona nieruchomość musi mieć charakter mieszkalny,

2) wynajem/dzierżawa dokonywane są na własny rachunek,

3) wynajem/dzierżawa dokonywane są wyłącznie na cele mieszkaniowe lub na rzecz społecznych agencji najmu.

 

Ostatni warunek – dokonywanie wynajmu wyłącznie na cele mieszkaniowe, powodował wątpliwości w zakresie uznania, czy jest on spełniony także wtedy, gdy najemcą nieruchomości o charakterze mieszkalnym jest podmiot gospodarczy, który ma zamiar podnajmować wynajętą nieruchomość na rzecz osób trzecich by zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe.

 

Stanowisko organu

 

W interpretacji ogólnej MF powołał się na liczne orzecznictwo NSA, zgodnie z którym celem wprowadzenia omawianego zwolnienia było minimalizowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych dla najemców, którzy zaspakajają swoje potrzeby mieszkaniowe w tych lokalach. Zwolnienie ma skutkować tym, że wyłącznie finalni konsumenci usług najmu i dzierżawy nie będą obciążani podatkiem od towarów i usług.

 

Zgodnie z interpretacją argumentacja ta ma również zastosowanie w przypadku wynajmu bądź dzierżawy dla podmiotu gospodarczego udostępniającego nieruchomości swoim pracownikom do celów mieszkaniowych, gdyż dopiero na etapie udostępniania nieruchomości pracownikom spełniony zostaje warunek celu wynajmu/dzierżawy nieruchomości – wyłącznie na cele mieszkaniowe.

 

Z omawianej interpretacji wynika zatem, że usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości mieszkalnych, świadczona przez czynnego podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego, który wykorzystuje tę nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, podnajmując ją innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Wynika to z faktu, że nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego). Zwolnieniem jest natomiast objęta usługa wynajmu lub dzierżawy takich nieruchomości świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług wyłącznie na rzecz społecznych agencji najmu.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące zarówno omówionego zagadnienia, jak i innych kwestii na gruncie podatku VAT, nasi eksperci chętnie udzielą odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Adam Kołodziejczyk

Partner, doradca podatkowy