CIT-8 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wypełnienie i wysłanie deklaracji w terminie do urzędu skarbowego jest obowiązkiem podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy o CIT.

 

Termin składania deklaracji 

 

Wynikający z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych standardowy termin składania CIT-8 przypada po 3 miesiącach od zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, iż obowiązek przekazania zeznania za rok 2022 powinien zostać wykonany do 31 marca 2023.  

Należy podkreślić, iż w celu ułatwienia realizacji obowiązków wobec Urzędu Skarbowego w czasie epidemii COVID-19 termin ten był za sprawą rozporządzeń Ministra Finansów w poprzednich latach przesuwany o 3 miesiące.

 

Czego dotyczy CIT-8 

 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami), który firma uzyskała w danym roku podatkowym, stanowiący sumę dochodów:

 • dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych (zamknięty katalog przychodów z zysków kapitałowych zawarto w  art. 7b. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
 • dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (zawiera wszelkie inne przychody – niewymienione wprost w ww. ustawie).

Dla tych dwóch kategorii osobno deklaruje się wysokość przychodów z całego roku podatkowego wraz z kosztami ich uzyskania. Przychodami podatkowymi w przypadku CIT są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatek, żeby móc go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, musi poza tym:

 • być poniesiony przez podatnika, a nie przez inną osobę (co do zasady nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury – ujęcie w księgach)
 • nie być wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Do wydatków można zaliczyć wydatki bezpośrednio związane z przychodami, na przykład poniesione na zakup towarów handlowych, ale również te, które są związane jedynie pośrednio z osiąganymi przychodami (np. koszty ochrony mienia czy marketing).

Z kolei wydatkami ujętymi w katalogu NKUP są m.in. spłata kredytów i pożyczek, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, odsetki budżetowe, grzywny i kary pieniężne, wydatki o charakterze prywatnym, koszty reprezentacji czy utracone zaliczki.

 

Załączniki

 

Wraz z deklaracją konieczne jest złożenie dodatkowych załączników. Informację o nich uzupełniamy w dziale ,,C ‘’ zeznania CIT-8. Składa się jedynie te załączniki, z których jednostka faktycznie korzysta, zatem nie ma potrzeby dostarczania pustych druków. 

Załącznikami do zeznania podatkowego CIT-8 są: 

 • CIT/M – informacja o minimalnym podatku dochodowym za rok podatkowy,
 • CIT/PD – informacja o przerzucanym dochodzie i podatku należnym od przerzuconego dochodu za rok obrotowy,
 • SSE/R – rozliczenie podatku od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • CIT 8/O – załącznik wskazujący odliczenia oraz ulgi, z których korzysta jednostka. Zawiera informację o każdym sposobie zaniechania zwolnienia lub odliczeń podatku CIT, 
 • CIT/KW – wykazuje się w nim wyniki z obliczenia tzw. korekty wstępnej. Jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek („CIT estoński”), 
 • CIT-BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, jeśli odliczasz ulgę na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane,
 • CIT 8/D – informuje o przekazanych oraz otrzymanych darowiznach w trakcie roku obrotowego. W przypadku tych otrzymanych wskazać należy również przeznaczenie, na jakie zostały udzielone,
 • CIT/MIT – informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów z najmu budynków ),
 • CIT/NZI – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od niezrealizowanych zysków,
 • CIT-8S i CIT-8SP –informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu,
 • CIT/WW –informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • CIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT/IP – informacja o poziomie dochodu/straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • CIT/WZ  – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

 

 

 

Skontaktuj się

 


 

 

Kontakt

Logo LinkedIn Logo LinkedIn

Kamila Tołoczko

Kierownik działu księgowego TLhub, Członek Zarządu